Przetargi.pl
Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowanie bilonu z automatów i konwojowanie wartości pieniężnych.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6477200 , fax. 061 8201709
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  ul. Wilczak 16 16
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6477200, fax. 061 8201709
  REGON: 00016252400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowanie bilonu z automatów i konwojowanie wartości pieniężnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowanie bilonu z automatów i konwojowanie wartości pieniężnych. Kod usługi ze Wsp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. I. Na potwierdzenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną koncesję w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swoim zakresem usługi ochrony i mienia (koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, tekst jedn.: Dz.U. z 2005r., nr 145, poz. 1221 ze zm.). c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. I. Na potwierdzenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzy usługi polegające na konwojowaniu wartości pieniężnych (wartość każdej z usług powinna przekraczać kwoty 50.000 brutto PLN). d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Na potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: warunek określony w punkcie 8.1. a) SIWZ spełnia każdy z Wykonawców, warunek określony w punkcie 8.1. b) SIWZ spełnia każdy z Wykonawców, warunek określony w punkcie 8.1. c) SIWZ spełniają łącznie, warunek określony w punkcie 8.1. d) SIWZ spełniają łącznie. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty i oświadczenia określone w punkcie 8.2.SIWZ, na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający chociaż jednego z postawionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące oświadczenia: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty: a) W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca załącza do oferty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Ważną koncesję na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, o której mowa w ustawie o ochronie osób i mienia (koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, tekst jedn.: Dz.U. z 2005r., nr 145, poz. 1221 ze zm.) Dokument ten musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1, 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony odpowiednio do czasów podanych powyżej. b) W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca załącza do oferty: - wykaz wykonanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług polegających na konwojowaniu wartości pieniężnych ( wartość każdej z wykonanych usług powinna przekraczać 50.000 PLN brutto). Wykaz należy opracować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Do oferty należy załączyć: 1. Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. c) W celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości minimum 50 000,00 PLN. UWAGA: Wyżej wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach