Przetargi.pl
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 842 10 17 , fax. 15 842 10 17
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kwiatkowskiego 2 2
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 842 10 17, fax. 15 842 10 17
  REGON: 00031347200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-spzoz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi sprzątania, utrzymania czystości oraz zabezpieczenie sanitarne w siedzibie SP ZOZ-u o powierzchni do sprzątania 4.160 m? ( w tym pomieszczenia świetlicy, piwnic, archiwów, kotłowni, holi, klatek schodowych i wszystkich schodów wejściowych do budynku). Usługa będzie realizowana własnymi Pracownikami, własnym sprzętem, przy użyciu własnych materiałów i środków do sprzątania, uzupełniania na bieżąco papieru toaletowego w ubikacjach wg potrzeb ( 33 kabiny ) oraz uzupełniania worków we wszystkich koszach na śmieci ( 160 koszy) . 2. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem zawarty w załączniku Nr l do niniejszej specyfikacji. 3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) usługa utrzymania czystości w siedzibie SP ZOZ będzie świadczona codziennie 365 lub 366 dni w roku, pomieszczenia administracyjne i medyczne będą sprzątane poza godzinami pracy, za wyjątkiem: - pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie, gdzie usługa ta musi być świadczona w obecności użytkownika pomieszczenia skrzydła A1( dział Administracja ); - usług świadczonych w ramach tzw. serwisu dziennego; b) usługa tzw. serwisu dziennego świadczona będzie przez pracowników Wykonawcy w godzinach od 7.00 do 15.00. W ramach tej usługi Wykonawca jest zobowiązany do: - utrzymywania na bieżąco czystości w łazienkach, sanitariatach ( ze zwiększoną częstotliwością w ubikacji przy chirurgii ), holach, ciągach komunikacyjnych, schodach wejściowych do budynku, gabinetach zabiegowych i w pracowni analitycznej; - uzupełniania papieru toaletowego; - niezwłocznego, interwencyjnego sprzątania w miejscach wskazanych przez pracowników Zamawiającego; c) Usługa utrzymania czystości będzie wykonywana przez co najmniej 5 pracowników wykonawcy, w tym 1,5 - 2 pracowników świadczących usługę tzw. serwisu dziennego, pod własnym nadzorem, przy zastosowaniu profesjonalnych środków czystości oraz profesjonalnego sprzętu; d) Wykonawca gwarantuje, iż materiały, środki dezynfekcyjne i środki czystości, które będą wykorzystywane do wykonania powyższych usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta; e) Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, dezynfekujących;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 23 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www:e-spzoz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach