Przetargi.pl
usługa utrzymania czystości

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8509047 , fax. 17 8538394
 • Data zamieszczenia: 2016-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
  ul. Fredry 9 9
  35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8509047, fax. 17 8538394
  REGON: 69068500600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zoz2rzesz@zoz2-rzeszow.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa utrzymania czystości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot i warunki zamówienia, które musi spełnić Oferent, oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń wraz z myciem okien uwzględniając reżim sanitarny dla placówek służby zdrowia, utrzymacie czystości wokół obiektów oraz w sezonie zimowym odśnieżanie posesji, chodników i dróg dojazdowych a w letnim koszenie trawy. Informacje dodatkowe: 1. Kosiarki do traw zapewnia wykonawca. 2. Do zadań wykonawcy należy dostarczenie mieszanki solno-piaskowej w ramach usługi odśnieżania oraz wywóz nagromadzonego śniegu. 3. Podłoże w pomieszczeniach typu PCV o pow. 669,24 m2 4. W zakres sprzątania i mycia nie wchodzi posiadany przez ZOZ tabor samochodowy. 5. Wysokość fasady przeznaczonej do mycia wynosi 12 m i szerokości 4 m - dot. Przychodni w Rzeszowie 6. W zakres dezynfekcji i mycia nie w chodzi sprzęt medyczny, elektryczny np. komputery. 1. Przychodnia Specjalistyczna Rzeszów ul. Fredry 9 powierzchnia całkowita 4521 m2 strefa I - 1 803 m ? strefa II - 1 676,80 m? strefa III - 1 041,20 m2 droga dojazdowa , parking i chodnik - 1 650,15 m? 2. Przychodnia Rejonowa w Tyczynie powierzchnia całkowita 360 m 2 strefa I - 80 m? strefa II - 208 m? strefa III - 72 m2 trawnik - 50 m? droga dojazdowa , parking i chodnik - 250 m? Ilość etatów przeliczeniowych dla wykonania zadania w poszczególnych jednostkach: ad.1 - ad.2 - Razem etatów przeliczeniowych - Oświadczenia na temat ilości osób przewidzianych do realizacji zamówienia oraz czasu ich pracy zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, że maksymalną liczbę punktów 10 otrzyma ten wykonawca, który zaproponuje największą liczbę etatów przeliczeniowych dla realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Sprzątanie w poszczególnych jednostkach według harmonogramu- zał. Nr 2 do SIWZ. Każdy z oferentów załącza do oferty wypełniony załącznik nr 3 pn Wykaz środków czystości i myjących z aktualnymi atestami lub inny dokument potwierdzający , że materiały te można stosować w służbie zdrowia. 4. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zapewnia na własny koszt maty pyłochłonne, wodochłonne i antypoślizgowe w budynku w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 w następującej ilości i wymiarach: Budynek A : - wejście od lewej strony wym. 150x250 - 1 szt. - wejście do windy wym. 110x200 - 1 szt. - wejście główne wym. 110x200 - 2 szt. - wejście na dyżury nocne wym. 85x150 - 1 szt. - rejestracja główna wym. 85x150 - 3 szt. Budynek D: - wejście główne wym. 85x150 -3 szt. wszystkie maty winy być w kolorze ciemno szarym Wykonawca zapewnia pranie mat: - sezon jesienno zimowy - 2 x w tygodniu - sezon wiosenno letni - 1 x w tygodniu Zamawiający zapewnia pomieszczenie dla wykonawcy nieodpłatnie, jak również w gestii Zamawiającego należy zapewnienie papieru toaletowego, mydło w płynie oraz ręczniki papierowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość etatów przeliczeniowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz2-rzeszow.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach