Przetargi.pl
Wykonanie usługi sprzątania przystanków komunikacji miejskiej i obiektów ZTM w Rzeszowie

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 86 60 349 , fax. (017) 86 60 349
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
  ul. Trembeckiego 3 3
  35-234 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. (017) 86 60 349, fax. (017) 86 60 349
  REGON: 18048307100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi sprzątania przystanków komunikacji miejskiej i obiektów ZTM w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część I Wykonanie usługi sprzątania przystanków komunikacji miejskiej w Rzeszowie, W ramach usługi sprzątania przystanków komunikacji miejskiej w Rzeszowie realizowane mają być czynności polegające na: 1. Utrzymaniu w czystości przystanków. 2. Utrzymaniu w czystości urządzeń przystankowych. 3. Odśnieżaniu oraz likwidacji gołoledzi na przystankach autobusowych i pętlach w okresie zimowym. 4. Sprzątanie dworca podmiejskiego przy ul. Kasprowicza. 5. Koszeniu trawy na terenie działek o nr. ewidencyjnych: - działka nr. 1040/1, obr. 223 Rzeszów-Zwięczyca II (ul. Beskidzka, pętla); - działka nr. 1012/24, obr. 220 Załęże (ul. Potockiego, pętla); - działka nr. 2244 i 2245, obr. 222 Przybyszówka II (ul. Dębicka); Część II Wykonanie usługi sprzątania obiektów ZTM w Rzeszowie. W ramach usługi sprzątania obiektów ZTM w Rzeszowie realizowane mają być czynności polegające na: 1. Sprzątaniu pomieszczeń Punktu Obsługi Podróżnego przy ul. Lisa-Kuli, Grottgera, Targowa oraz chodnika przed wejściem do kasy przy ul. Lisa-Kuli. 2. Sprzątaniu biurowca ZTM Rzeszów przy ul. Trembeckiego wraz ze sprzątaniem zewnętrznym wokół budynku. Szczegółowy opis czynności opisany jest w załączniku pn.: Opis Przedmiotu Zamówienia. Zaleca się przed przystąpieniem do wyceny prac przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium - dot. obu części zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach