Przetargi.pl
Kompleksowe sprzątanie i bieżące utrzymanie czystości w budynkach stanowiących własność Powiatu Mieleckiego oraz kompleksowe utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków.

Powiat Mielecki ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 78 00 400 , fax. 17 78 00 530
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mielecki
  ul. Wyspiańskiego 6 6
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 78 00 400, fax. 17 78 00 530
  REGON: 69058144200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe sprzątanie i bieżące utrzymanie czystości w budynkach stanowiących własność Powiatu Mieleckiego oraz kompleksowe utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w następujących budynkach stanowiących własność Powiatu Mieleckiego oraz terenach przyległych do tych budynków: 1.1. Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, 1.2. Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, 1.3. Ośrodku Zdrowia w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 29, 1.4. Ośrodku Zdrowia w Rzemieniu, Rzemień 260, 1.5. Przychodni nr 2 w Mielcu przy ul. Skłodowskiej Curie 10, 1.6. Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mielcu przy ul. Skłodowskiej Curie 8, 1.7. Przychodni nr 4 w Mielcu przy ul. Żeromskiego 17, 1.8. Przychodni nr 5 w Mielcu przy ul. Tańskiego 2. 2. Zamówienie obejmuje usługi sprzątania własnym sprzętem, przy użyciu własnego personelu i własnych środków czystości oraz zapewnienie środków higienicznych przez wszystkie dni robocze, w godzinach pracy odpowiednio Starostwa, Ośrodka Zdrowia, Przychodni, Stacji Sanitarno Epidemiologicznej (prace odśnieżania i usuwania oblodzeń muszą być wykonane do godz. 7.00). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SIWZ. 4. Usługa sprzątania budynków Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 i Sękowskiego 2b obejmuje wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku (korytarze, hole, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia biurowe, łazienki, pomieszczenia techniczne, socjalne i piwnice). Usługa sprzątania pozostałych budynków obejmuje wyłącznie części wspólne tych budynków z wyłączeniem gabinetów lekarskich (wyłącznie korytarze, hole, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne, łazienki. 5. Usługę sprzątania należy wykonać w sposób dokładny, terminowy i skuteczny, z użyciem powszechnie stosowanych technik, sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy. Wykonanie prac porządkowych ma być prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami i zasadami sprzątania. 6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy zapewni wszelkie specjalistyczne urządzenia, narzędzia techniczne oraz wszystkie materiały i chemiczne środki czystości i środki higieniczne w ilości i rodzajach niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zakupi na własny koszt środki higieniczne do pomieszczeń sanitarnych jak: mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, odświeżacze, środki dezynfekująco zapachowe w ilości i rodzajach niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zapewnienie środków higienicznych przez Wykonawcę obejmuje ich dostarczenie wyłącznie do budynków Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 i Sękowskiego 2b. Wykonawca nie zapewnia środków higienicznych do budynków Przychodni nr 2, 4, 5, Ośrodków Zdrowia w Przecławiu i Rzemieniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. 8. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne muszą być odpowiedniej jakości, skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku, posiadające atest PZH, bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, rozkładalne, nietoksyczne, posiadające właściwości odtłuszczająco myjące oraz posiadające oznaczenia na opakowaniach w języku polskim,przewidzianą przez producenta dokumentację w języku polskim. Środki czystości muszą być właściwe dla danego rodzaju prac i powierzchni, o nieniszczącym działaniu, zapewniające najwyższą jakość wykonania usługi, w szczególności bez pozostawiania smug i zacieków. 9. Artykuły higieniczno sanitarne dostarczane przez Wykonawcę muszą spełniać poniższe kryteria: a. papier toaletowy,celulozowy, biały, niepylący, dzielony (łatwy w rwaniu), miękki, b. mydło w płynie, żelowe, gęste, z dodatkiem środków o właściwościach pielęgnacyjnych i przyjemnym zapachu, c. ręczniki papierowe, celulozowe, niepylące, miękkie, składane, koloru białego, chłonne, niepozostawiające nieprzyjemnego zapachu na dłoniach, łatwo wyciągane z dozownika, d. płyn do mycia naczyń zawierający substancje usuwające tłuszcz i wszelkiego rodzaju inne silne zabrudzenia, niepodrażniający skóry rąk o przyjemnym zapachu. 10. Stosowane przez Wykonawcę środki czystości muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1203), tj. nie mogą zawierać substancji powodujących zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub życia człowieka. 11. Potrzebny sprzęt, narzędzia i środki do pielęgnacji terenów zielonych oraz powierzchni zewnętrznych w całym okresie obowiązywania umowy, zapewni Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. 12. Przy doborze środków Wykonawca powinien mieć na uwadze rodzaj czyszczonej powierzchni oraz miejsce wykonywania umowy (pomieszczenia biurowe, gospodarcze, toalety, miejsca ogólnie dostępne). Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń producenta preparatów chemicznych w szczególności sposobu stosowania oraz warunków przechowywania preparatów chemicznych. 13. Używany przez wykonawcę sprzęt (urządzenia i narzędzia) musi spełniać obowiązujące wymagania w zakresie BHP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy informacji pochodzących od producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela, że urządzenia i narzędzia używane przez wykonawcę spełniają ww. wymagania. 14. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ilość osób, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia w poszczególnych lokalizacjach. 15. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i przeszkolonych pod względem przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. na stanowisku pracy oraz zabezpieczy ich (na swój koszt) w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia powinni być ubrani w sposób schludny, jednolity i wyposażeni w imienne firmowe identyfikatory. 16. Wykonawca zapewni stały codzienny nadzór i kontrolę jakości w zakresie wykonywanej usługi. Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć osobę sprawującą nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w każdym obiekcie (Kierownika, Koordynatora), z którą możliwy będzie stały kontakt, w dniach i godzinach pracy Zamawiającego. 17. Zamawiający sporządzi i zdeponuje w miejscu dostępnym dla osób realizujących umowę Książkę świadczenia usługi sprzątania. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie realizacji umowy, wpisanych w Książce i zgłoszonych ustnie. Wykonawcy przysługuje prawo niezwłocznego złożenia wyjaśnień co do treści dokonanych wpisów. 18. Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania w Książce świadczenia usługi sprzątania wszelkich uwag o usterkach wymagających napraw, a których usunięcie nie należy do jego obowiązków np. przepalone żarówki, wyrwane kontakty, zepsute zamki drzwiowe, niedrożne umywalki i sedesy. 19. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład i porządek, a prace wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu. 20. W przypadku usług wykonywanych okresowo, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym terminów ich realizacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, nie krótszym niż 14 dni. 21. Wykonawca obowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o każdej zmianie w obsadzie pracowników lub podwykonawców wyznaczonych do realizacji zamówienia. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 22. Wykonawca zapewni ciągłość sprzątania w czasie urlopów wypoczynkowych i zwolnień chorobowych pracowników wyznaczonych do realizacji usługi sprzątania. 23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz w skutek innych działań pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, a także zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi. 24. Przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, Ppoż. Oraz o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz innych wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego, za co odpowiada bezpośrednio i w pełni Wykonawca. 25. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są stosować się do poleceń i wskazówek upoważnionych pracowników Zamawiającego, w zakresie swoich obowiązków oraz w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 26. Usługi będą świadczone przez wszystkie dni robocze, średnio 21 dni w miesiącu, w godzinach pracy odpowiednio Starostwa, Ośrodka Zdrowia, Przychodni lub Stacji Sanitarno Epidemiologicznej (w okresie zimowym prace odśnieżania i usuwania oblodzeń muszą być wykonane do godziny 7.00). 27. Pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni inne niż soboty (z wyjątkiem sobót przeznaczonych do odpracowania) oraz dni inne niż dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 9 756,10 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 10 na 100). 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 30. 08. 2016 r. o godzinie 11.00 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Mielcu, nr konta 25 8642 1168 2016 6803 8306 0008 z dopiskiem Wadium, usługi sprzątania. Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5. Poręczenia oraz gwarancje, o których mowa w pkt 2 musza być przedłożone w oryginale i muszą być ważne przez okres związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do oferty. Do oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty. 6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 6.1. w art. 46 ust. 4a ustawy, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, 6.2. w art. 46 ust. 5 ustawy, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6.3. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 8. Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach