Przetargi.pl
Ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu.

Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 5837733 , fax. 17 5864251
 • Data zamieszczenia: 2015-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.
  ul. Moniuszki 12 12
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 5837733, fax. 17 5864251
  REGON: 69043508300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mks-mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu tj.: 1. Pełnienie ochrony fizycznej osób i mienia na miejscu codziennie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 2. Sprzątanie budynku dworca o łącznej powierzchni 277,86 m2 - czas wykonywania: codziennie 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli w godz. od 6:00 do 22:00, 3. Sprzątanie placu dworca o łącznej powierzchni 22 150 m2 - Czas wykonywania: codziennie 7 dni w tygodniu na przemian z czynnościami o których mowa w pkt. 2) tj.: a) od poniedziałku do niedzieli w godz. od 6:00 do 22:00, b) w okresie zimowym - od poniedziałku do niedzieli - dodatkowo poza godz. o których mowa w ppkt.a) usuwanie zalegającego śniegu przed godziną otwarcia dworca tj. przed 6:00. Szczegółowy przedmiot zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ, teren sprzątania określono w załączniku 1A i 1B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao SA I O/Mielec 11124026561111001057233184 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt.2 a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej (oryginał wadium), która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji patrolu interwencyjnego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mks-mielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach