Przetargi.pl
Usługi w zakresie kompleksowego sprzątania, koszenia oraz odśnieżania na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów ogłasza przetarg

 • Adres: 35-010 Rzeszów, ul. ks. J. Jałowego 23A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 748 25 85 , fax. 17 748 25 86
 • Data zamieszczenia: 2015-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Administracja Targowisk i Parkingów
  ul. ks. J. Jałowego 23A 23A
  35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 748 25 85, fax. 17 748 25 86
  REGON: 69024165700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.matip.ires.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie kompleksowego sprzątania, koszenia oraz odśnieżania na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego sprzątania, koszenia oraz odśnieżania na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów. Obiekty objęte przedmiotem zamówienia zlokalizowane są w Rzeszowie i są to: Hala Targowa przy ul. Targowej 6, Plac targowy przy ul. Targowej, Plac targowy przy ul. Moniuszki, Plac targowy przy ul. Staszica, Plac targowy przy ul. Rejtana, Plac targowy przy ul. Dołowej, Parking nr 1 przy ul. Dołowej, Parking nr 2 przy ul. Dołowej, Plac targowy przy ul. Wyspiańskiego, Plac targowy przy ul. Broniewskiego, Plac targowy przy ul. Kochanowskiego, Parking przy ul. Kilara. Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia: 1. Hala Targowa przy ul. Targowej 6 w Rzeszowie: Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości obiektu obejmującego co najmniej: - sprzątanie obiektu z wszelkich nieczystości, gum i śmieci, - sprzątanie posadzek i schodów z częstotliwością zapewniającą czystość oraz bezpieczeństwo dla użytkowników (zamiatanie, mycie ręczne - w miarę potrzeb, mycie maszynowe - w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie letnim, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu w okresie zimowym, w okresie silnego zabrudzenia błotem pośniegowym, mycie maszynowe należy wykonywać codziennie), - utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, wejść do budynku, wind, parapetów, grzejników, poręczy na klatkach schodowych, drzwi, ościeżnic, balustrad, przestrzeni między stoiskami, konstrukcji metalowych stanowisk handlowych, gablot, tablic informacyjnych, - utrzymanie w czystości toalety polegające na co najmniej myciu i dezynfekcji umywalek, muszli klozetowych, armatury (Wykonawca nie uzupełnia środków higienicznych), - mycie szyb drzwi wejściowych, - utrzymanie w czystości schodów zewnętrznych do piwnicy od strony ul. 8 Marca, - utrzymanie w czystości terenu przed wejściami do budynku. W przypadku wystąpienia warunków wpływających na zwiększenie stopnia zanieczyszczenia np. nasilenie ruchu użytkowników, wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, deszczu), Wykonawca musi uwzględnić konieczność zwiększenia częstotliwości sprzątania. Zamawiający udostępnia Wykonawcy kontenery na odpady komunalne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do segregacji surowców wtórnych takich jak makulatura, folie, plastiki, szkło itp., które będzie gromadził osobno. Wyżej wymienione surowce wtórne Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego gromadzenia w osobnych miejscach i przekazywania ich we własnym zakresie firmom zajmującym się ich utylizacją. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów lub porozumień z firmami specjalistycznymi w celu systematycznego odbioru surowców wtórnych, aby ograniczyć do minimum napełnianie kontenerów na nieczystości stałe, a tym samym nie narażać Zamawiającego na zwiększone koszty wywozu nieczystości. 2. Place targowe oraz parkingi: Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości placu targowego/parkingu obejmującego co najmniej: - sprzątanie placu/parkingu z wszelkich nieczystości, śmieci, niedopałków, szkła itp., - zamiatanie terenu placu/parkingu, - sprzątanie i mycie stołów bazarowych, - opróżnianie koszy, - ugniatanie odpadów w kontenerach Zamawiającego, - usuwanie zastoisk wodnych z nawierzchni placu/parkingu, - okresowe koszenie trawy z częstotliwością co najmniej co 3 tygodnie - koszenie dotyczy także terenów przyległych do placu/parkingu w odległości do 1 m; koszenie powinno odbywać się za pomocą lekkiego sprzętu np. kosiarek spalinowych; skoszoną trawę Wykonawca zobowiązany jest wywieźć we własnym zakresie w dniu zakończenia koszenia, - usuwanie chwastów i przerostów roślin znajdujących się na terenie placu/parkingu oraz po wewnętrznej i zewnętrznej stronie ogrodzenia placu/parkingu, - grabienie i usuwanie opadłych liści. Bieżące utrzymanie czystości obejmuje także krawężniki i tereny przyległe do placu/parkingu. W przypadku wystąpienia warunków wpływających na zwiększenie stopnia zanieczyszczenia np. nasilenie ruchu użytkowników, wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, deszczu, wiatr) Wykonawca musi uwzględnić konieczność zwiększenia częstotliwości sprzątania. Bieżące utrzymanie czystości należy wykonywać w terminach wskazanych w tabeli zamieszczonej w pkt 3 kolumna E Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ po zakończonym handlu w danym dniu. Zakończenie handlu może odbywać się wcześniej niż wskazane godziny funkcjonowania obiektu, np. w zależności od pory roku lub dnia tygodnia. Dopuszcza się wcześniejsze rozpoczęcie prac w danym dniu przed zakończeniem handlu. Zamawiający udostępnia Wykonawcy kontenery na odpady komunalne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do segregacji surowców wtórnych takich jak makulatura, folie, plastiki, szkło, skoszona trawa, liście, gałęzie po wieńcach kwiatowych itp., które będzie gromadził osobno. Wyżej wymienione surowce wtórne Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego gromadzenia w osobnych miejscach i przekazywania ich we własnym zakresie firmom zajmującym się ich utylizacją. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów lub porozumień z firmami specjalistycznymi w celu systematycznego odbioru surowców wtórnych, aby ograniczyć do minimum napełnianie kontenerów na nieczystości stałe, a tym samym nie narażać Zamawiającego na zwiększone koszty wywozu nieczystości. Ponadto niezależnie od przyjętych terminów i godzin bieżącego utrzymania czystości do obowiązków Wykonawcy należy: - przy opadach śniegu i występowaniu gołoledzi - odśnieżanie nawierzchni oraz likwidowanie gołoledzi poprzez posypywanie powierzchni piaskiem i solą aż do całkowitego usunięcia śniegu i zabezpieczenia przed gołoledzią nawierzchni placu/parkingu w sposób nie niszczący nawierzchni - na bieżąco, a w sytuacji gdy opady/gołoledź wystąpiły po zakończeniu pracy Wykonawcy (np. w nocy) wówczas czynności powinny zostać wykonane i ukończone na co najmniej 30 minut przed otwarciem danego placu/parkingu. Odśnieżanie nie może powodować utrudnień w dostępie do pawilonów handlowych oraz stołów handlowych. Piasek i sól zapewnia Wykonawca. Składowanie śniegu odbywać się będzie w miejscach wskazanych przez Administratora danego placu/parkingu na pryzmy tak, aby nie utrudniały one ruchu pieszego i ulicznego, a także nie utrudniały dostępu do pawilonów i stołów. Wykonawca nie będzie zobowiązany do wywożenia śniegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.matip.ires.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach