Przetargi.pl
Świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego 6

Sąd Okręgowy w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6761300 , fax. 016 6761353
 • Data zamieszczenia: 2015-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Przemyślu
  ul. Konarskiego 6 6
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6761300, fax. 016 6761353
  REGON: 18003216700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Konarskiego 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez okres 24 miesięcy - usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Przemyślu, z wykorzystaniem własnych środków czystości, urządzeń i sprzętu mechanicznego. Przez obiekt należy rozumieć budynek zlokalizowany przy ul. Konarskiego 6, na działce o powierzchni 5300 m 2, o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, w której znajdują się archiwa, pomieszczenia techniczne, cele dla aresztowanych, gabinety lekarskie Sądu Pracy, pokoje gościnne i inne pomieszczenia gospodarcze. Zakres prac oraz wykaz powierzchni objętych zamówieniem został szczegółowo przedstawiony w SIWZ oraz załącznikach do niej. Wykonawca przejmie, na podstawie Art.23(1) Kodeksu Pracy - dla realizacji czynności objętych zamówieniem - pięciu (5) pracowników; okres zatrudnienia pracowników minimum 24 miesiące na warunkach nie gorszych niż te, które obowiązują u Zamawiającego do dnia przekazania pracowników; powyższy zapis nie obejmuje zwolnień wynikających z winy pracownika. Szczegółową informację dotyczącą przejmowanych pracowników zawierają załączniki do SIWZ. Okres realizacji zamówienia: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5.000,00 złotych (pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej lub młodocianej w celu przygotowania zawodowego (jak w przepisach o promocji zatrudnienia)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.so.gov.pl - zakładka: zamówienia publiczne - nr sprawy G-212-10/2015
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach