Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach drogowego przejścia granicznego w Budomierzu

Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-552 Młyny, Korczowa - Przejście Graniczne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6242550 , fax. 16 6242550
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej
  Korczowa - Przejście Graniczne
  37-552 Młyny, woj. podkarpackie
  tel. 16 6242550, fax. 16 6242550
  REGON: 18063549200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zopgkor.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach drogowego przejścia granicznego w Budomierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach drogowego przejścia granicznego Budomierzu. 2.Sprzątanie i utrzymanie czystości odbywać się powinno przy użyciu dostarczonych przez Wykonawcę środków czystości, preparatów dezynfekcyjnych i środków pielęgnacji powierzchni i obejmuje również stałe w okresie trwania umowy dostarczanie i zaopatrywanie sanitariatów i pomieszczeń w:-mydło w płynie;-kostki dezynfekcyjno- zapachowe do WC;-papier toaletowy;-worki foliowe do gromadzenia odpadów komunalnych.3.Wszystkie środki czystości oraz materiały eksploatacyjne używane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia muszą posiadać atest dopuszczający do użytkowania jak również aktualny termin ważności. Na żądanie Zamawiającego, w każdym czasie trwania umowy, Wykonawca winien przedłożyć atesty stosowanych środków czystości.4.Kod i nazwa wg CPV: usługi sprzątania 90910000-9, usługi sprzątania biur 90919200-4, usługi sprzątania budynków 90911200-8.5.Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). 6.Wykonawca winien wykonywać przedmiot niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 7.Wykonawca może dokonać oględzin budynków, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu oględzin.8.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył każdą osobę sprzątającą w identyfikator zawierający co najmniej jej imię i nazwisko oraz nazwę Wykonawcy. Identyfikatory winne być noszone w widocznym miejscu, przez osoby sprzątające przy wykonywaniu zadań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zopgkor.bip.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach