Przetargi.pl
USŁUGI PORZĄDKOWE, OCHRONY OSÓB I MIENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Cmentarna 20
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6809100 , fax. 014 6809103
 • Data zamieszczenia: 2015-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy
  ul. Cmentarna 20 20
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 014 6809100, fax. 014 6809103
  REGON: 69069432400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupdebica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI PORZĄDKOWE, OCHRONY OSÓB I MIENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn. USŁUGI PORZĄDKOWE, OCHRONY OSÓB I MIENIA jest świadczenie usług porządkowych oraz usług ochrony osób i mienia w systemie sygnalizacji włamania i napadu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przy ul. Cmentarnej 20. Usługi ochrony osób i mienia obejmują: 1) monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego Zamawiającego, zainstalowanego w budynku Urzędu, 2) całodobowy dyżur grupy interwencyjnej, 3) eksploatację, konserwację i naprawy systemu alarmowego. Usługi porządkowe obejmują: 1) sprzątanie pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych w budynku Urzędu, 2) zapewnienie serwisu dziennego do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Realizacja usługi wewnątrz obiektu w dniach pracy Zamawiającego w godzinach od 14:00 do 22:00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupdebica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach