Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w częściach wspólnych nieruchomości i na terenach przyległych należących do TBS - ABK Sp. z o.o. w Jaśle.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Kochanowskiego 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 44 135 80 , fax. 13 44 135 81
 • Data zamieszczenia: 2016-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Kochanowskiego 3 3
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 13 44 135 80, fax. 13 44 135 81
  REGON: 37018165000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.jaslo.biz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w częściach wspólnych nieruchomości i na terenach przyległych należących do TBS - ABK Sp. z o.o. w Jaśle.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w częściach wspólnych nieruchomości i na terenach przyległych należących do TBS - ABK Sp. z o.o. w Jaśle. Wykaz budynków i terenów: 1) ul. Krasińskiego ( 1 budynek, pow. użytkowa 4136,54 m? - 5 klatek schodowych, wózkownie, korytarze piwniczne, miejsca postojowe, wiatrołapy, strychy 1 budynek, pow. użytkowa 2500,00 m? - 3 klatki schodowe, wózkownie, korytarze piwniczne, miejsca postojowe, wiatrołapy, strychy teren zewnętrzny, w tym: chodnik, zieleń, plac zabaw dla dzieci , podjazd dla niepełnosprawnych, drogi dojazdowe do budynku, wjazd, wyjazd z miejsc postojowych, parking, dojścia do klatek schodowych, śmietnik zewn. 2) ul. Szajnochy ( 1 budynek, pow. użytkowa 1675,50 m? - 3 klatki schodowe, teren zewnętrzny, w tym: chodniki, zieleń, plac zabaw dla dzieci, korytarze piwniczne, wózkownie). UWAGA:Zamawiający nie dysponuje pomiarami powierzchni wewnętrznych przewidzianych do sprzątania , jak również pomiarami pow. zewnętrznych w podziale na drogi, chodniki, zieleń. Wykonawcy przed sporządzeniem swoich ofert winni dokonać wizji lokalnej sprzątanych powierzchni pomieszczeń, miejsca i zakresu świadczonych usług , celem prawidłowego oszacowania ceny jak również ilości środków czystości i narzędzi niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia. Do wyceny powierzchni zewn. do sprzątania można posłużyć się dołączonymi mapkami z zaznaczonym terenami. Zakres czynności:1.Codzienne usuwanie, poprzez zamiatanie i zbieranie zanieczyszczeń i odpadów / w tym opadłych liści/ z pomieszczeń klatek schodowych, oraz terenów przyległych do budynków tj. wejść do klatek schodowych, chodników, podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów terenowych drogi dojazdowej do budynku, wjazdu i wyjazdu z miejsc postojowych, placu zabaw dla dzieci, zieleńców przyblokowych oraz obejść przy kontenerach i wózkach na nieczystości stałe. 1a Codzienne usuwanie nieczystości w obrębie żywopłotu rosnącego przy ogrodzeniu działki Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - bez przycinania żywopłotu i bez koszenia trawy (dotyczy nieruchomości Szajnochy 43 b, d, e). 2.Raz w tygodniu sprzątanie korytarzy piwnicznych. 3.Raz w miesiącu sprzątanie pomieszczeń wózkowni i strychów. 4.Raz na tydzień mycie klatek schodowych. 5.Bieżące zmywanie parapetów okiennych, skrzynek korespondencyjnych oraz raz w tygodniu mycie drzwi wejściowych do klatek schodowych. 6.Raz w miesiącu mycie lamperii. 7. Raz na kwartał mycie okien od wewnątrz, dwa razy w roku mycie okien na zewnątrz. 8. Codzienne usuwanie poprzez zbieranie nieczystości, a raz na kwartał sprzątanie poprzez zamiatanie podziemi budynku. 9.Pielęgnacja zieleńców poprzez strzyżenie trawników na klombach, podlewanie w zależności od potrzeb, usuwanie chwastów i traw z chodników i krawężników wraz z wywiezieniem trawy we własnym zakresie i własnym środkiem transportu (opłaty za wysypisko ponosi Wykonawca). 10. Sadzenie w donicach kwiatów dostarczonych przez Zamawiającego w zależności od potrzeb/ raz lub dwa razy w roku/. 11.Usuwanie - odśnieżanie i zapobieganie śliskości poprzez odgarnianie, odmiatanie, pryzmowanie śniegu, posypywanie piaskiem lub innym środkiem chodników wokół nieruchomości, dojść do klatek schodowych, wyjazdów z miejsc postojowych, schodów terenowych, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz obejścia przy kontenerach. 12.Zawiadamianie administratora budynku o zauważonych drobnych uszkodzeniach jak: rozbite szyby, braki w oświetleniu, uszkodzone zamki, klamki, domofony itp. 13. Dostarczanie korespondencji, przekazanej przez administratora budynku do skrzynek kontaktowych. 14.Wykonywanie innych czynności w zakresie utrzymania czystości, po uzgodnieniu ich zakresu, częstotliwości oraz wysokości zapłaty z zainteresowanymi stronami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dwie dodatkowe usługi odśnieżania drogi dojazdowej do budynku
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs.jaslo.biz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach