Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przepustu drogowego na cieku Robak w km 3+033 w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie”

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35959 Rzeszów, ul. Hetmańska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 537 440 , fax. 178 536 421
 • Data zamieszczenia: 2016-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9
  35959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 537 440, fax. 178 536 421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie dotyczy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przepustu drogowego na cieku Robak w km 3+033 w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przepustu drogowego na cieku Robak w km 3+033 w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie”. Całkowity zakres zadania inwestycyjnego jw. polega na wykonaniu: odcinkowego udrożnienia koryta cieku Robak w km 1+682 – 3+713 (poprzez m.in. przebudowę 4 szt. przepustów drogowych i kolidującej infrastruktury technicznej), umocnienia lewego dopływu cieku Robak tj. Rowu od Żmijowisk na odcinku w km 0+090 – 0+170 wraz z zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Przebudowa przepustu drogowego w km 3+033 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2)Wykonanie nowej konstrukcji przepustu drogowego 3) Wykonanie rozbudowy drogi nad przepustem drogowym 4)Wykonanie umocnień cieku Robak w obrębie przepustu drogowego 5) Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej 3. Opis zakresu przedmiotu zamówienia: Przebudowa przepustu drogowego w km 3+033 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe W celu poprawy przepustowości koryta cieku Robak na odcinku w km 1+682 – 3+713 przewiduje się przebudowę istniejącego przepustu drogowego zlokalizowanego w km 3+033 biegu cieku Robak. W celu spełnienia wymogu bezpiecznego przepływu wód wezbraniowych w obrębie w/w miejsca, niezbędne jest dostosowanie światła budowli dla przeprowadzenia przepływu miarodajnego o prawdopodobieństwie Q1%. Planowany do przebudowy przepust w km 3+033 biegu cieku Robak to typowy przepust rurowy składający się z 2 szt. kręgów żelbetowych o średnicy 1,20 m i długości L=10,73 m. Prace przygotowawcze obejmują wykoszenie ze skarp cieku Robak porostów traw, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz niezbędne pomiary geodezyjne. Przewidziany zakres robót rozbiórkowych polegać będzie na rozebraniu istniejącego przepustu z kręgów żelbetowych wraz z fundamentami. Powstałe odpady w trakcie prac rozbiórkowych winny być usunięte z terenu robót, zaś dalszy sposób postępowania z nimi winien być zgodny z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 poz. 21 z późn, zm) 2) Wykonanie nowej konstrukcji przepustu drogowego Nowy przepust drogowy będzie posiadał konstrukcję ramową z prefabrykowanych elementów żelbetowych o następujących parametrach: - szerokość: 3,00 m - wysokość:2,00 m ze skrzydłami i płytą denną na cieku Robak w km 3+033 - szerokość jezdni 5,00 m, - szerokość poboczy i chodników 0,50 m+1,50 m - szerokość użytkowa 7,50 m - długość przepustu w osi 13,40 m - długość obiektu 13,40 m 3) Wykonanie rozbudowy drogi nad przepustem drogowym W związku ze zmianą konstrukcji przepustu drogowego przewiduje się rozbudowę odcinka drogi gminnej od km 0+012.08 do km 0+098.13 (założony kilometraż roboczy) o łącznej długości L = 86,05 m Należy wykonać odcinek drogi gminnej o następujących parametrach: - szerokość jezdni 5,00 m, - szerokość chodnika i bezpiecznika 0,75m +1,75 m, - konstrukcja nośna: podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, Uwaga: Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Powyższy zakres będzie przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Wykonanie umocnienia cieku Robak w obrębie przepustu drogowego W celu umocnienia skarp i dna cieku Robak w obrębie przepustu drogowego należy wykonać ubezpieczenie odcinka wlotowego i wylotowego materacem siatkowo-kamiennym wbudowanym w dno i skarpy na geowłókninie filtracyjnej na długości: wlot L=10,00 m, wylot L=5,00 m. Materac siatkowo-kamienny na skarpach będzie przykryty warstwą humusu grubości 5 cm i obsiany mieszanką traw. 5) Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej W związku z przebudową przepustu drogowego na cieku Robak w km 3+033 zaistniała konieczność przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej. W miejscu przebudowy przepustu drogowego kable telekomunikacyjne należy przełożyć, a odcinki przechodzące pod drogą gminną zabezpieczyć. Nowy odcinek kabla teletechnicznego na całej długości realizowany będzie metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego przy zastosowaniu rury RHDPE Ø110/6,3. Przed wykonaniem przewiertu należy dokonać demontażu kabli telekomunikacyjnych. Po wybudowaniu przewiertu pod ciekiem należy wciągnąć do rury nowe projektowane odcinki kabli zachowując kierunek i jednorodność: 1) XzTKMXpw 3x2x0,5 - długość kabla = 38,00 m, długość trasy = 29m 2) XzTKMXpw 35x4x0,5 - długość kabla = 38,00 m, długość trasy = 29m 3) XzTKMXpw 25x4x0,6 - długość kabla = 38,00 m, długość trasy = 29m 4) XzTKMXpw 10x4x0,6 - długość kabla = 38,00 m, długość trasy = 29m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7000,00 zł na okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach