Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę 8 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 w temperaturze rzeczywistej dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z miejscem dostawy ul. Jana Styki 3, (znak sprawy OA-XVI.272.59.2012)

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 867 12 08 , fax. 017 867 17 50
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 867 12 08, fax. 017 867 17 50
  REGON: 00051434800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę 8 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 w temperaturze rzeczywistej dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z miejscem dostawy ul. Jana Styki 3, (znak sprawy OA-XVI.272.59.2012)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 w temperaturze rzeczywistej dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z miejscem dostawy ul. Jana Styki 3. 2.Wykonawca zobowiązany jest przyjąć za podstawę cenę benzyny bezołowiowej Pb 95 z dnia 23.11.2012 r. w stosunku do cen hurtowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.paliwa.pl. tj. PKN ORLEN - 4274 lub GRUPA LOTOS - 4282. 3.W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie zachować ten sam, upust / marżę dla jednego litra benzyny bezołowiowej Pb 95 z dostawą na miejsce, (jaki zaoferowany był w pkt 1a Formularza ofertowego Część B SIWZ) w stosunku do cen hurtowych, zamieszczonych na stronie internetowej www.paliwa.pl. tj. PKN ORLEN / GRUPA LOTOS. 4.Zaoferowana benzyna bezołowiowa Pb 95 powinna odpowiadać wymogom, określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.rzeszow.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach