Przetargi.pl
Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla pojazdów , samochodów oraz maszyn eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego.

Urząd Gminy Brzyska ogłasza przetarg

 • Adres: 38-212 Brzyska, Brzyska 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4460120 , fax. 013 4460105
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzyska
  Brzyska 1 1
  38-212 Brzyska, woj. podkarpackie
  tel. 013 4460120, fax. 013 4460105
  REGON: 00100753000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzyska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla pojazdów , samochodów oraz maszyn eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla pojazdów , samochodów oraz maszyn eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego. 1) Przedmiotem zamówienia jest Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla pojazdów , samochodów oraz maszyn eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego - w szacunkowych ilościach według zużycia w 2015r.: Jednostki OSP ON - 1.755 litr, 95 Pb - 611 litr Koparki, ciągniki, Samochód służbowy ON - 15.653 litr, Kosiarki, wykaszarki, piły spalinowe, traktorek do trawy 95 Pb - 776 litr OGÓŁEM ON - 17.408, 95 b - 1.386 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości paliw niż podanych w pkt 1, bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 3) Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 09 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 , poz. 1680 ). 4) Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 12 km do siedziby Zamawiającego (38-212 Brzyska 1), liczonej najkrótszą drogą publiczną. 5) Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał zbiorczą fakturę VAT dwa razy w miesiącu (15-go oraz na ostatniego dnia miesiąca) , do faktury VAT należy załączać WZ-ki które muszą zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 litra paliwa z uwzględnieniem upustu, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej. 6) Zamawiający dostarczy pisemny wykaz jednostek transportowych i sprzętowych oraz jednostek i osób uprawnionych do tankowania, a w przypadku zmian będzie je uaktualniał. 7) Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa. 8) Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 12 km od siedziby Zamawiającego (zgodnie z ppkt 4), umożliwiającą tankowanie pojazdów Zamawiającego, czynną co najmniej we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 20:00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość rabatu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzyska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach