Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Markowa w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku

Gmina Markowa ogłasza przetarg

 • Adres: 37-120 Markowa,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2265352 , fax. 17 2265756
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Markowa
  37-120 Markowa, woj. podkarpackie
  tel. 17 2265352, fax. 17 2265756
  REGON: 69058180900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.markowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Markowa w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a. odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Markowa, w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, b. odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, c. opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, d. odbieranie odpadów komunalnych z przystanków autobusowych, e. utworzenie i obsługiwanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, f. dostarczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: a. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: - od kwietnia do października 2 razy w miesiącu, - od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc, b. Selektywnie zbierane odpady komunalne: - od kwietnia do października do dwa razy w miesiącu, - od listopada do marca jeden raz w miesiącu przy jednorazowym odbiorze worków na odpady segregowane z każdego punktu odbioru, c. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: - jeden raz w trakcie trwania umowy d. odpady wielkogabarytowe - jeden raz w trakcie trwania umowy UWAGA! Częstotliwość odbioru odpadów wymienionych w pkt 4.2.d) Zamawiający bierze pod ocenę jako kryterium oceny ofert. Waga kryterium wynosi 5 %. Wybranie na formularzu ofertowym w pkt 2 (zał. Nr 1 do SIWZ) opcji raz w roku- Wykonawca spełnia wymogi Zamawiającego, określone w SIWZ i otrzymuje 0 punktów w kryterium Częstotliwość odbioru odpadów. Wybranie na formularzu ofertowym w pkt 2 (zał. Nr 1 do SIWZ) opcji dwa razy w roku- Wykonawca otrzymuje 100 punktów w kryterium Częstotliwość odbioru odpadów e. zużyte opony: - jeden raz w trakcie trwania umowy f. popioły piecowe i żużle: - od listopada do kwietnia w czwarty czwartek miesiąca zgodnie z harmonogramem g. opakowania po farbach, lakierach i środkach ochrony roślin: - jeden raz w trakcie trwania umowy w okresie jesiennym zgodnie z harmonogramem h. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po farbach, lakierach i środkach ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony będą zbierane w formie wystawki. i. odbieranie odpadów budowlanych odbywać się będzie na zgłoszenie Zamawiającego. j. odbieranie odpadów komunalnych z przystanków autobusowych: - dwa razy w miesiącu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego stanowią załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz. 1804 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski o/Markowa Nr rachunku: 63 9159 1036 2004 4000 0084 0002 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego wniesienia. Przez wniesienie rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno znajdować się fizycznie na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.markowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach