Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie oznakowania dróg - oznakowanie pionowe, poziome i budowa progów zwalniających na terenie gminy miasta Dębica w roku 2016.

Gmina Miasta Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6838100 , fax. 014 6838161
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Dębicy
  ul. Ratuszowa 2 2
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 014 6838100, fax. 014 6838161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie oznakowania dróg - oznakowanie pionowe, poziome i budowa progów zwalniających na terenie gminy miasta Dębica w roku 2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykatów znaków drogowych - około 140 szt., 2) Przymocowanie tablic znaków drogowych - około 345 szt., 3) Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - około 1 750 m2, 4) Oznakowanie jezdni grubowarstwowe - około 750 m2, 5) Bariery ochronne stalowe - około 90 m, 6) Montaż progów zwalniających - około 4 szt. 7) Montaż ogrodzeń segmentowych z ramą z płytą poliwęglanową (błotochron o wymiarach 1,5 x 1,2 m) - około 30 szt., 8) Montaż lustra prostokątnego z funkcją podgrzewania - około 3 szt., 9) Montaż słupka prowadzącego - około 50 szt., 10) Montaż ogrodzenia łańcuchowego - około 100 m, 11) Remont oznakowania pionowego (prostowanie znaku bez użycia materiału, prostowanie znaku z użyciem materiału, czyszczenie tablic znaków drogowych z zanieczyszczeń) - około 370 szt., 12) Usuwanie mechaniczne oznakowania poziomego - 250 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332908
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 6 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie niezwłocznego terminu wykonania prac interwencyjnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach