Przetargi.pl
Dostawa części eksploatacyjnych do dyfraktometru oraz pieca do odlewania SC/DS.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8651250, 8653636, 8653535 , fax. 17 8651075, 865383
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. Powstańców Warszawy 12 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383
  REGON: 00017490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części eksploatacyjnych do dyfraktometru oraz pieca do odlewania SC/DS.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Części do dyfraktometru ODE EFG Berlin: 1. Filtr do wody z płukaniem wstecznym F76S-3/4AA, DN20, lub równoważny. 2. Konwerter USB 2.0 - RS232. Części do pieca do odlewania SC/DS - VIM-IC 2E firmy ALD: 1. Szyba ochronna 436x85x2,6 DIN 5A (mat. no. 11047914), lub równoważna 2. Drive Housing 90° Linear Chain 25PS (mat. No 11165482), lub równoważny. 3. Miernik próżni TM 101, DN 16 KF, lub równoważny. 4. Zestaw akcesoriów do miernika próżni TM 101, lub równoważny. 5. Elementy mocowania form z Inconel 718 x 15 sztuk. Przez równoważne zamawiający rozumie części w pełni kompatybilne z powyżej wskazanymi urządzeniami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397221000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach