Przetargi.pl
Dostawa elementów eksploatacyjnych do pieca próżniowego Monotherm HK.446.VC.10.gr, szlifierko-polerki, przecinarki, prasy do inkludowania próbek. Dostawa części do pieca rurowego Carbolite model STF 16/50/180. Dostawa naczynia do młyna kulowego PM100 Retsch. Dostawa fotopolimerów. Wykonanie i dostawa tłocznika do formowania materiału kompozytowego typu GLARE. Dostawa odczynnika chemicznego.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8651250, 8653636, 8653535 , fax. 17 8651075, 865383
 • Data zamieszczenia: 2014-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. Powstańców Warszawy 12 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383
  REGON: 00017490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elementów eksploatacyjnych do pieca próżniowego Monotherm HK.446.VC.10.gr, szlifierko-polerki, przecinarki, prasy do inkludowania próbek. Dostawa części do pieca rurowego Carbolite model STF 16/50/180. Dostawa naczynia do młyna kulowego PM100 Retsch. Dostawa fotopolimerów. Wykonanie i dostawa tłocznika do formowania materiału kompozytowego typu GLARE. Dostawa odczynnika chemicznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1: Dostawa elementów eksploatacyjnych do pieca próżniowego Monotherm HK.446.VC.10.gr. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ; ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2: Dostawa elementów eksploatacyjnych do szlifierko-polerki, przecinarki, prasy do inkludowania próbek. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ; ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3: Dostawa części do pieca rurowego Carbolite model STF 16/50/180. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ; ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4: Naczynie korundowe do młyna kulowego PM100 Retsch o pojemności 250ml wraz z kulami korundowymi o średnicy 20mm (15kul).; ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5: Fotopolimery FC720 (modelowy) lub równoważny i FC705 (podporowy) lub równoważny - 3,6 kg kasety - do wytwarzania prototypów elementów lotniczych w technologii PolyJet.; ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6: Wykonanie i dostawa tłocznika do formowania materiału kompozytowego typu GLARE. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1,4 i 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ; ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 7: N,N -Diizopropylokarbodiimid do syntezy w ilości 1000 ml.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397221000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach