Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie w roku kalendarzowym 2016.

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-209 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7483170 , fax. 17 7483178
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
  ul. Ofiar Katynia 1 1
  35-209 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7483170, fax. 17 7483178
  REGON: 00024636200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsunicef.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła publiczna, jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie w roku kalendarzowym 2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet I: artykuły spożywcze ( załącznik nr 1) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Kod CPV: 15221000-3, 15860000-4, 15830000-5, 15800000-6, 15610000-7, 15400000-2, 15332200-6, 15871000-4, 15872400-5, 15891000-0, 15898000-9, 15331462-3 Pakiet II: warzywa okopowe ( załącznik nr 2) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Kod CPV: 03200000-3, 15310000-4 Pakiet III: warzywa i owoce ( załącznik nr 3) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Kod CPV: 03200000-3, 15331140-0, 15331100-8, 15331130-7, Pakiet IV: produkty zwierzęce, mięso i wędliny ( załącznik nr 4 ) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Kod CPV: 15100000-9, 15111000-9, 15112000-6, 15112120-3, 15112300-9, 15113000-3, 15131100-6, Pakiet V: garmażerka (załącznik nr 5 ) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Kod CPV: 15800000-6, 15131134-3, Pakiet VI: nabiał (załącznik nr 6 ) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Kod CPV: 15500000-3 Pakiet VII: pieczywo i wyroby cukiernicze (załącznik nr 7) Kod CPV: 15612500-6 Pakiet VIII: jaja (załącznik nr 8) Kod CPV: 03142500-3 Pakiet IX: produkty mrożone (załącznik nr 9) Kod CPV: 15331170-9, 15221000-3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsunicef.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną