Przetargi.pl
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CISNA I ICH ZAGOSPODAROWANIE

Gmina Cisna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-607 Cisna, 49
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4686338, 0608 698247 , fax. 013 4686355
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cisna
  49 49
  38-607 Cisna, woj. podkarpackie
  tel. 013 4686338, 0608 698247, fax. 013 4686355
  REGON: 37044001100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminacisna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CISNA I ICH ZAGOSPODAROWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W okresie realizacji zamówienia przyjęto: około 360 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych oraz około 146 Mg odpadów segregowanych. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, zwanych dalej nieruchomościami, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie. 3.1 Ogólna charakterystyka Gminy Cisna - dane służące oszacowaniu wartości oferty: - Powierzchnia Gminy wynosi: ok. 288 km2. - Liczba ludności wynosi: ok. 1704 osób, - Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: ok. 199. - Liczba gospodarstw agroturystycznych: ok. 105. - Z obszaru Gminy w 2015r. odebrano niżej wymienione odpady komunalne w ilości ok: - niesegregowane zmieszane odpady komunalne kod 20 03 01: 310 Mg, - opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02: 20 Mg, - opakowania ze szkła kod 15 01 07: 110 Mg, - opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01: 2,0 Mg, - odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07: 10 Mg, - urządzenia zawierające freony kod 20 01 23: 2 Mg, - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki kod 20 01 35: 1,0 Mg, - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 kod 20 01 36: 1,0 Mg, 3.2 Przyjęta do kalkulacji wartości zamówienia ilość odpadów komunalnych: W okresie realizacji zamówienia przyjęto: 360 Mg. 3.3 Opis przedmiotu zamówienia 1) zakres przedmiotu zamówienia - w całym okresie realizacji zamówienia - obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie: a) niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych kod 20 03 01, zgromadzonych w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem GMINA CISNA; b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem GMINA CISNA, obejmujących: - papier i tekturę kod 15 01 01, 20 01 01, - szkło kod 15 01 07, 20 01 02, - tworzywa sztuczne kod 15 01 02, 20 01 39, - metal kod 15 01 04, 20 01 40, - przeterminowane leki i chemikalia w szczególności 20 01 31, 20 01 32, 20 01 13, 20 01 25, 20 01 27, c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny obejmujących: - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji kod 20 01 08, - odpady zielone kod 20 02 01, - opakowania wielomateriałowe kod 15 01 05, - odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07, - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w szczególności kod 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36), - baterie i akumulatory w szczególności 20 01 33, 20 01 34, - zużyte opony 16 01 03; d) odpady wskazane w ppkt c, obejmujące: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, metale, Wykonawca zobowiązany będzie odbierać z terenu nieruchomości raz w roku w miesiącu wrześniu, oddzielnym transportem. 2) Wykonawca będzie zobowiązany - w całym okresie realizacji zamówienia - odbierać od właścicieli nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 z prowadzonych samodzielnie remontów, w drodze zgłoszenia konieczności odbioru przez prowadzącego remont, za opłatą uiszczaną przez prowadzącego remont na rzecz Wykonawcy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru wymienionych w niniejszym punkcie odpadów. 3) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości każdą zebraną ilość wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych według opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu odbioru, uzgodnionego z Zamawiającym, uwzględniającego częstotliwość odbioru określoną w Załączniku nr 4 do SIWZ. 4) Wykonawca odbiera odpady komunalne powstałe w trakcie organizacji imprez okolicznościowych na obszarze Gminy Cisna i zgromadzone w sposób selektywny w pojemnikach typu SUPER LEADER o pojemności 3,5m3 i EURO LEADER o pojemności 2,5m3 usytuowanych w tzw. gniazdach, oraz odbiór z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z Wetliny zgodnie z informacją i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 5) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK bądź instalacji zastępczych. 6) Wykonawca - podczas realizacji zamówienia - zobowiązany będzie zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z: a) art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm., b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2012r., poz. 645, c) rozporządzeniem ministra Środowiska z 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów Dz. U. z 2012r., poz. 676, d) Uchwałą nr XXIV 409 12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 7)Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników służących do gromadzenia niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki. Wykonawca może zaoferować i dostarczać takie pojemniki właścicielom nieruchomości na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Wykonawcą, a właścicielem bądź władającym nieruchomością. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów muszą posiadać poniższą kolorystykę i oznaczenia: - pojemnik koloru niebieskiego - papier i tektura, - pojemnik koloru żółtego - tworzywa sztuczne, - pojemnik koloru białego - szkło bezbarwne, szkło kolorowe, - pojemnik koloru czerwonego - odpady niebezpieczne. 8) Wybrany Wykonawca - niezwłocznie po podpisaniu umowy - otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady. Zamawiający - w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia - będzie przekazywał Wykonawcy informacje o wszystkich zmianach w wykazie, w formie pisemnej, w terminie do 14 dni roboczych od dnia nastąpienia zmiany. 9) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 10) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej segregacji odpadów, Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i w terminie 7 dni roboczych od dnia odebrania odpadów zawiadamia o tym Zamawiającego. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej i zawiera: dokładny adres lokalizację nieruchomości, na której powstają odpady, dzień stwierdzenia nieprawidłowości, ilość i rodzaj odebranych odpadów. 11) Wykonawca zobowiązywany jest do spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. z 2013r., poz. 122, tj. dysponuje odpowiednią bazą magazynowo - transportową oraz pojazdami i urządzeniami, umożliwiającymi realizacje przedmiotu zamówienia. Wykonawca - w zakresie realizacji zmówienia - zobowiązywany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń służących do odbioru odpadów komunalnych. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, a pod koniec dnia roboczego - opróżnione i zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej. Ponadto, pojazdy powinny być wyposażone w urządzenia pomiarowe odpadów. 12) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 391, w terminach wskazanych w ustawie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami Dz. U. z 2012r., poz. 630, a w przypadku zmian, zgodnie z obowiązującymi wzorami. Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Za nieosiągnięcie przez Wykonawcę wymaganych poziomów, o których mowa powyżej, zostaną nałożone kary, których wysokość zostanie wyliczona w sposób określony w art. 9x ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za nienależyte wykonanie zobowiązania, w szczególności za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w szczególności Zamawiający w razie poniesienia konsekwencji finansowych art. 9z ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za powyższe dochodzić będzie od Wykonawcy wyrównania poniesionej kary na zasadach wyrównania szkody. 13) W celu wykonania przez Zamawiającego obowiązku wnikającego z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, Wykonawca zobowiązany będzie przekazań Zamawiającemu wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia tego sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazania Zamawiającemu innych informacji wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli w trakcie realizacji zamówienia, na Zamawiającego zostanie nałożony obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. 14) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji dot. monitorowania prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. 15) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu - wraz z protokołem wykonania usług - kart przekazania zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) bądź instalacji zastępczych za okres jednego miesiąca, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r., Nr 249, poz.1673) w terminie 14 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczą. 16) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: a) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i umową; b) przestrzegania terminów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ i w - uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym - harmonogramach odbioru odpadów; c) informowania mieszkańców o terminach odbioru odpadów określonych w - uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym - harmonogramie odbioru w formie: ulotek dostarczanych mieszkańcom i zarządcom nieruchomości, ogłoszeń umieszczanych na tablicach i słupach informacyjnych na terenie wsi, umieszczenia harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, uzgodniony z sołtysami wsi oraz z Zamawiającym; d) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w trakcie realizacji zamówienia; e) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, w szczególności: uszkodzeń dróg, chodników, ogrodzeń, altan śmietnikowych, pojemników na odpady komunalne; f) odbioru i transportu odpadów komunalnych również w przypadku, kiedy dojazd do nieruchomości, z których będą odbierane odpady będzie znacznie utrudniony, w szczególności z powodu remontu dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy; g) umożliwiania wstępu na teren bazy magazynowo - transportowej przedstawicielom Zamawiającego, upoważnionym do przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji postanowień ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; h) zapewnienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia w ilości minimum jak w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym; i) odbierania i transportowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególności dotyczącymi wymagań w zakresie pojazdów; j) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczących w szczególności mieszkańców objętych przedmiotem zamówienia jak i Zamawiającego. 17) Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, a w szczególności: - ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), - ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), - ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), - ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), - ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r. Nr 104, poz. 868), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz. 1673), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012 r., poz. 645), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r., poz. 676), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 630), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122), - uchwały nr XXVIII/112/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna, a w przypadku zmian, przestrzegania obowiązującej uchwały, - uchwały nr XXVI 101 2012 Rady Gminy Cisna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku zmian, przestrzegania obowiązującej uchwały, - uchwały nr XXIV 409 12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie pobiera się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminacisna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach