Przetargi.pl
Wykonanie inwestycji Nadleśnictwa Kolbuszowa w 2016roku polegające na Przebudowie budynku gospodarczego w Lipnicy, Budowie ogrodzenia w Leśnictwie Kamień, Przebudowie budynku gospodarczego Poręby Dymarskie, zaprojektuj i wybuduj budynek gospodarczy Nowa Wieś, wykonanie dokumentacji i rozbiórka budynku obory i stodoły Nowa Wieś, oraz Poręby Dymarskie

Nadleśnictwo Kolbuszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, Świerczów 138
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 581 21 20 , fax. 17 581 21 21
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Kolbuszowa
  Świerczów 138 138
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 17 581 21 20, fax. 17 581 21 21
  REGON: 69002709400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolbuszowa.krosno.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie inwestycji Nadleśnictwa Kolbuszowa w 2016roku polegające na Przebudowie budynku gospodarczego w Lipnicy, Budowie ogrodzenia w Leśnictwie Kamień, Przebudowie budynku gospodarczego Poręby Dymarskie, zaprojektuj i wybuduj budynek gospodarczy Nowa Wieś, wykonanie dokumentacji i rozbiórka budynku obory i stodoły Nowa Wieś, oraz Poręby Dymarskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie inwestycji Nadleśnictwa Kolbuszowa w 2016roku polegające na Przebudowie budynku gospodarczego w Lipnicy, Budowie ogrodzenia w Leśnictwie Kamień, Przebudowie budynku gospodarczego Poręby Dymarskie, zaprojektuj i wybuduj budynek gospodarczy Nowa Wieś, Wykonanie dokumentacji i rozbiórka budynku obory i stodoły Nowa Wieś, oraz Poręby Dymarskie 1. Podzielone na części: Część Nr 1 a) Przebudowa budynku gospodarczego Nr inw. 183/23 Lipnica, b) Budowa ogrodzenia Leśnictwa Kamień, c) Przebudowa budynku gospodarczego Nr inw. 183/31 Poręby Dymarskie Część Nr 2 - Budowa budynku gospodarczego Nowa Wieś w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych i projektowych określa opis przedmiotu zamówienia zawarty rozdziale Nr 3 SIWZ w dokumentacji projektowej dla części Nr 1, Programie funkcjonalno-użytkowym i Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych dla części Nr 2. 3. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu całości zakresu zamówienia do podpisania gwarancji jakości wg. wzoru stanowiącego załącznik do Umowy. 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: W części Nr 1 - roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, roboty instalacyjne, dekarskie, zduńskie i odwodnieniowe zgodnie z dokumentacją projektową oraz objaśnieniami do dokumentacji. W części Nr 2: 1) opracowanie ogólnej koncepcji wykonania budowy budynku gospodarczego obejmującej co najmniej lokalizację obiektu, sposobu zasilania w instalacje w oparciu o uzgodnienia dokonywane z Zamawiającym przed wykonaniem dokumentacji projektowej, o której jest mowa w pkt 2). Uzgodnienia dotyczyć będą między innymi: a) rozwiązań systemowych w budownictwie kubaturowym , b) kolorystyki malowanych pomieszczeń. 2) zaprojektowanie to jest opracowanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzić będzie: a) pięć egzemplarzy projektu budowlanego (wraz z niezbędnymi pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, charakterystyką energetyczną budynków oraz w razie konieczności warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorów mediów w zakresie instalacji wewnętrznych i przyłączy jak również innymi opracowaniami wynikającymi z przepisów prawnych i branżowych) opracowanego zgodnie z założeniami Programu funkcjonalno użytkowego, Warunków wykonania i odbioru robót uwzględniającego między innymi: - lokalizację budynku gospodarczego, - lokalizację i rozmieszczenie pomieszczeń w budynku. - wykonanie instalacji elektrycznej , - malowanie pomieszczeń, Projekt należy opracować zgodnie z: - obowiązującą wiedzą techniczną, - wytycznymi zawartymi w Programie funkcjonalno - użytkowym, - uwzględnieniem postanowień zawartych w Warunkach wykonania i odbioru robót, - dokonanymi uzgodnieniami, o których jest mowa w pkt 1), - obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami); b) trzy egzemplarze projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegółowiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót, oraz realizacji i kontroli robót budowlanych wynikającej z Warunków wykonania i odbioru robót. Projekt należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); c) przedmiary robót inwestycyjnych - opracowane dla budowy budynku Przedmiary opracowane zostaną zgodnie z zasadami sporządzania przedmiarów i obmiarów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); d) decyzja pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych posiadająca klauzulę ostateczności. e) dwa egzemplarze dokumentacji projektowej na nośniku CD lub DVD w formatach plików otwartych: - rysunki zapisane w formatach plików *.pdf; - opisy techniczne do projektów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zapisane zostaną w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc i *.pdf; - przedmiary zapisane zostaną w formacie *.pdf oraz *.ath - pozostałe dokumenty takie jak: uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, decyzje itd. Mają być zeskanowane i dołączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD lub DVD w formacie *.pdf lub *.jpg. 3) Wykonanie robót budowlanych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, Programem funkcjonalno użytkowym i Warunkami wykonania i odbioru robót oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami). 4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego stanowisk właściwych organów w przedmiocie zgodności wykonanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym, oraz ostatecznych pozwoleń na dopuszczenie do użytkowania wykonanych instalacji i robót budowlanych z nimi związanych. 5. Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ust. 3.1. ÷ ust. 3.4., objęte jest również przeniesienie autorskich praw majątkowych na dostarczoną dokumentację. 6. Zaprojektowanie, o którym mowa w ust. 3.4. pkt 2) obejmuje również następujące czynności: 1) weryfikację kompletności wszystkich danych niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych; 2) uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania, 3) sporządzenie obmiarów powierzchni i kubatury pomieszczeń z natury (niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, o której jest mowa w ust. 3.4. pkt 2), oraz do właściwego doboru jednostek wewnętrznych i zewnętrznych); 4) wykonanie opisów, obliczeń technicznych oraz rysunków technicznych i schematów; 5) zapewnienie, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki prac na czynnych obiektach budowlanych; 6) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów; 7) wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej na własny koszt, jeżeli w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, zajdzie taka konieczność; 8) zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji umowy. 7. Wykonywanie robót, o których mowa w ust. 3.4. pkt 3) obejmuje następujące czynności: 1) zapewnienie objęcia kierownictwa nad robotami budowlanymi przez kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach objętych opracowaniem projektowym i będących członkami właściwej izby samorządu zawodowego, 2) wyznaczenie z pośród osób zobowiązanych do kierowania robotami budowlanymi koordynatora kierowników robót (kierownika budowy), 3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 4) prace przygotowawcze, 5) organizację placu budowy, w tym czynności związane z wykonaniem zasilania w wodę i energię elektryczną, oraz ponoszeniem kosztów ich zużycia, z przygotowaniem placów składowych, zaplecza budowy oraz jego dozoru, 6) organizację i koordynację robót budowlanych we wszystkich branżach, 7) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz urządzeń koniecznych do wbudowania (zgodnych z ustaleniami SIWZ w tym Programem funkcjonalno - użytkowym i Warunkami wykonania i odbioru robót), 8) wykonanie robót zamiennych nie zmieniających istotnie zakresu wynikającego z oferty, 9) składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia robót budowlanych), 10) sporządzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy, 11) wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań, 12) przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Zamawiającego z obsługi urządzeń i aparatury sterowniczej, 13) sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót budowlanych, 14) uzyskiwanie opinii, deklaracji zgodności, atestów, zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów, 15) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji, 16) ochronę i utrzymanie terenu budowy, 17) utrzymanie czystości i ewentualną naprawę nawierzchni ulic stanowiących drogi dojazdowe do terenu robót, 18) likwidację placu budowy po zakończeniu robót budowlanych, 19) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego w organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z niezbędnymi dokumentami, a w razie takiej konieczności wniosku dotyczącego pozwolenia na użytkowanie wraz z wymaganymi dokumentami. 8. Podstawę techniczno - prawną dla realizacji przedmiotu zamówienia stanowi opis przedmiotu zamówienia, zawarty w rozdziale 3 SIWZ, obejmujący Program funkcjonalno-użytkowy, oraz Warunki wykonania i odbioru robót. W części Nr 3 9. Opracowanie dokumentacji rozbiórkowej i rozbiórka budynku gospodarczego obory nr inw. 183/21 Nowa Wieś położonej na działce ewidencyjnej nr 1143. Budynek zbędny wyposażony w pomieszczenia gospodarcze o powierzchni użytkowej 127,75m2. Wysokość budynku od gruntu do kalenicy ok. 7mb. Konstrukcja - słupy ceglano betonowe, pozostała część drewniana w tym opierzenie ścian strop na części budynku. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo - kleszczowa, dwuspadowa, pokrycie dachu dachówkowe. 10. Opracowanie dokumentacji rozbiórkowej i rozbiórka budynku gospodarczego stodoły nr inw. 183/52 Poręby Dymarskie położonej na działce ewidencyjnej nr 1735. Budynek zbędny wyposażony w pomieszczenia gospodarcze o powierzchni użytkowej 220,00m2. Wysokość budynku od gruntu do kalenicy ok. 10mb. Konstrukcja - słupy ceglano betonowe, pozostała część drewniana w tym opierzenie ścian strop na części budynku. Konstrukcja dachowa drewniana płatwiowo - kleszczowa, dwuspadowa, pokrycie dachu płyty eternitowe. Dokumentację rozbiórkową należy opracować zgodnie z Prawem Budowlanym art. 31, ust. 2 w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót, oraz sposób zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi, lub ich mienia; a) przedmiary robót rozbiórkowych - opracowane dla budowy budynku Przedmiary opracowane zostaną zgodnie z zasadami sporządzania przedmiarów i obmiarów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; b) zgłoszenie, lub decyzja pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych rozbiórkowych posiadająca klauzulę ostateczności. c) dwa egzemplarze dokumentacji projektowej na nośniku CD lub DVD w formatach plików otwartych: - rysunki zapisane w formatach plików *.pdf; - opisy oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zapisane zostaną w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc i *.pdf; Wykonywanie robót, rozbiórkowych obejmuje następujące czynności: 1) zapewnienie objęcia kierownictwa nad robotami budowlano - rozbiórkowymi przez kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach objętych opracowaniem rozbiórkowym będących członkami właściwej izby samorządu zawodowego, 2) wyznaczenie z pośród osób zobowiązanych do kierowania robotami budowlanymi koordynatora kierowników robót (kierownika budowy), 3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 4) prace przygotowawcze, 5) organizację placu rozbiórki, w tym czynności związane z wykonaniem zasilania w wodę i energię elektryczną, oraz ponoszeniem kosztów ich zużycia, z przygotowaniem placów składowych, zaplecza budowy oraz jego dozoru, 6) organizację i koordynację robót budowlanych we wszystkich branżach; 7) dostawę sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych oraz urządzeń; 8) wykonanie robót zamiennych nie zmieniających istotnie zakresu wynikającego z oferty, 9) składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki (eternit), zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia robót budowlanych), 10) sporządzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy, 11) sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych rozbiórek, 12) uzyskiwanie opinii, deklaracji zgodności, atestów, zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów, 13) ochronę i utrzymanie terenu rozbiórki, 14) utrzymanie czystości i ewentualną naprawę nawierzchni ulic stanowiących drogi dojazdowe do terenu robót rozbiórkowych, 15) Przygotowanie i składowanie materiałów nadających się do ponownego użycia pochodzących z rozbiórki, 16) Przygotowanie, przetransportowanie do 10km materiałów pochodzących z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania wg. wskazań zamawiającego, 17) Utylizację materiałów niebezpiecznych pochodzących z rozbiórki w tym azbestu, 18) likwidację placu rozbiórek po zakończeniu robót budowlanych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - dla części nr 1 - 6000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych) - dla części nr 2 - 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) - dla części nr 3 - 1200,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 2,3 i 4 Ustawy). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.), art. 45 ust.6 Ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: PKO BP nr 07102044050000220204070553, z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy (art. 45 ust.7 Ustawy). Potwierdzenie przelewu załączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt. 12.2 ppkt. 2-5 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego do dnia 28.12.2015 r., do godz. 09:00. 5. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do dnia 28.12.2015 r., do godz. 09:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie składania ofert w jednej z form, o których mowa w pkt. 12.2., zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 2 pkt. 2, art. 24 ust. 4 Ustawy). 8. Na podstawie art. 46 Ustawy, Zamawiający zwróci wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolbuszowa.krosno.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach