Przetargi.pl
Dostawa leków dla DPS Ruda Różaniecka

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-613 Ruda Różaniecka, Ruda Różaniecka 53
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6319615 , fax. 016 6248661
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Ruda Różaniecka 53 53
  37-613 Ruda Różaniecka, woj. podkarpackie
  tel. 016 6319615, fax. 016 6248661
  REGON: 18019602900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.rudarozaniecka.elubaczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków dla DPS Ruda Różaniecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej na warunkach określonych w SIWZ wraz załącznikami. Poza lekami pełnopłatnymi, wyszczególnionymi w załączniku nr 2, Wykonawca dostarczał będzie leki za odpłatnością ryczałtową, limitowaną oraz leki nieodpłatne, według sporządzonych przez Zamawiającego zapotrzebowań (recept). Ilości poszczególnych asortymentów leków podane ww. załączniku nr 2 są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego wynikających ze stanu zdrowia mieszkańca DPS. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 2.Dostawa leków odbywać się będzie zgodnie z: a)art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.); b)ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowatnej (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.); c)ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrzesinia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.); 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. produktów, które są bezpośrednimi odpowiednikami produktów przedstawionych w załączniku nr 2 do SIWZ, (Ustawa z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. z 2011r Nr.122, poz. 696 art.2 pkt.13)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.rudarozaniecka.elubaczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach