Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA ALBUMINY LUDZKIEJ - LEKI UZUPEŁNIENIE. Znak sprawy SZP/380/21/2016

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2240231 , fax. 017 2252302
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
  ul. Paderewskiego 5 5
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2240231, fax. 017 2252302
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-lancut.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA ALBUMINY LUDZKIEJ - LEKI UZUPEŁNIENIE. Znak sprawy SZP/380/21/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP I DOSTAWA ALBUMINY LUDZKIEJ - LEKI UZUPELNIENIE Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety. Asortyment został dokładnie opisany w załącznikach Nr 2, tj. w załączniku od numeru 2 do numeru 2.2., czyli w formularzach asortymentowo - cenowych: PAKIET NR 1 - ALBUMINA LUDZKA NR 1 - Załącznik Nr 2; PAKIET NR 2 - ALBUMINA LUDZKA NR 2 - Załącznik nr 2.1; PAKIET NR 3 - LEKI NR 3 - Załącznik nr 2.2; Pod pojęciem dostaw należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Oferty częściowe - Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na poszczególne pakiety. W danym pakiecie muszą być uwzględnione wszystkie pozycje asortymentowe. Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej w poszczególnym pakiecie spowoduje odrzucenie oferty przetargowej. Termin i realizacja zamówienia: 1.Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, 37 - 100 Łańcut z dopiskiem Apteka Szpitalna. 2.Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. 3.Zamawiający ustala, że dniami roboczymi są to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz określonych ustawą świąt. 4.Minimalnym terminem dostawy przedmiotu zamówienia są dwa dni robocze, natomiast maksymalny termin dostawy to pięć dni roboczych. 5.Termin dostawy liczony jest w następnym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia. 6.Zamówienia będzie składał Kierownik Apteki Szpitalnej lub inna upoważniona osoba. 7.Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. nr 144, poz. 1216). 8.Termin ważności dostarczonego towaru będzie wynosił minimum 6 miesięcy od daty każdorazowej dostawy. Ewentualne krótsze terminy ważności będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. 9.ZAMAWIAJĄCY zwraca się z prośbą do WYKONAWCY, aby w przypadku podpisania umowy w miarę możliwości technicznych wraz z towarem i fakturą VAT w formie papierowej dostarczał również fakturę w postaci elektronicznej na adres e-mail: apteka@cm-lancut.pl w formacie współpracującym z oprogramowaniem InfoMedica firmy ASSECO. 10.W poszczególnym pakiecie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego towaru w każdym asortymencie w zależności od potrzeb i nieprzewidzianych sytuacji z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy. 11.Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowo - prawnych. Termin płatności: Płatność za realizację cząstkową, tj. za dostawę przedmiotu zamówienia będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni po dostawie towaru do Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. do Apteki Szpitalnej i przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Wartość poniżej 209 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres niezmienności cen
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cm-lancut.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach