Przetargi.pl
Zakup artykułów żywnościowych oraz ich sukcesywne dostawy do Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach

Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, Piskorowice-Mołynie 295
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2420941 , fax. 17 2420941
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach
  Piskorowice-Mołynie 295 295
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 17 2420941, fax. 17 2420941
  REGON: 00105938900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsp.bip.lezajsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna -Własność Samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup artykułów żywnościowych oraz ich sukcesywne dostawy do Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów żywnościowych oraz ich sukcesywne dostawy do Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach z podziałem na 5 części: Część nr 1- mięso, wędliny Część nr 2- artykuły mrożone Część nr 3 - nabiał Część nr 4 - pieczywo, ciasto Część nr 5 - różne artykuły spożywcze Określenie artykułu oraz szacunkowych ilości przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty załącznik nr 1. 2.Warunki wykonania: 1) Dostawy towarów odbywać się będą zgodnie ze złożonym zamówieniem wyrażonych drogą telefoniczną lub faksem z dwu dniowym wyprzedzeniem. 2) Dostawy: Część nr 1 - mięso i wędliny pakowane w worki foliowe z określoną datą przydatności do spożycia, dostawa zgodnie z określoną ilością przez zamawiającego 4 razy w tygodniu w godz. od 7 00 do godz. 9 00 Część nr 2 - artykuły mrożone w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 10 kg 1 raz w tygodniu godz. od 7 00 do godz. 13 00 Część nr 3 - nabiał 3 razy w tygodniu w godz. od 7 00 do godz. 13 00 Część nr 4 - pieczywo codziennie oprócz niedziel i świąt przewidzianych ustawą w godz. od 7 00 do godz. 7 30 , ciasto wg potrzeb Zamawiającego. Część nr 5 - różne artykuły spożywcze 1 raz w tygodniu w godz. od 7 00 do godz. 13 00 3) Wykonawca towar dostarczać będzie do magazynu zamawiającego na swój koszt środkiem transportu przystosowanym do przewozu danego towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego zawiera szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsp.bip.lezajsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach