Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej w roku 2013

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jodłowej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-165 Jodłowa, Jodłowa 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 6833052 , fax. 0-14 6833059
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jodłowej
  Jodłowa 5 5
  33-165 Jodłowa, woj. podkarpackie
  tel. 0-14 6833052, fax. 0-14 6833059
  REGON: 85039269000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmioten zamówienia jest dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jodłowa w roku 2013 na następujących trasach:Trasa nr 1 Dęborzyn - Dzwonowa-Zagórze -Dęborzyn - Przymiarki - Nadole - Jodłowa Rynek - trasa długości 8 km , Trasa 2 Jodłowa Granica- Jodłowa Górna - Jodłowa Szkoła - Jodłowa Wisowa Skrz. - Jodłowa Rynek - trasa długości - 6 km , Trasa nr 3 Jodłowa Wisowa Las Łosie - Wisowa - Wisowa Nż. - 5,5 km , Trasa nr 4 Dębowa - Dębowa Nż - Podlesie - Jodłowa Rynek - 5,5 km , Trasa nr 5 Pańskie Pola - Jodłowa Rynek -2,5 km , Trasa nr 6 Maślakowice - Jodłowa Rynek -4,3 km , Trasa 7 Wysypisko - Jodłowa Rynek- 3,5 km , Trasa 8 Podlesie - Jodłowa Rynek- 3,5 km , Trasa nr 9 Buczyna - Nadole - Jodłowa Rynek - 6 km , Trasa nr 10 Wisowa Kapliczka - Wisowa - Jodłowa Rynek -5,5 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugjodlowa.itl.pl.bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach