Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY JAROCIN WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOBUSU GMINNEGO

Gmina Jarocin ogłasza przetarg

 • Adres: 37-405 Jarocin,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8713141 wew. 28
 • Data zamieszczenia: 2015-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarocin
  37-405 Jarocin, woj. podkarpackie
  tel. 015 8713141 wew. 28
  REGON: 00053604800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.ug.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY JAROCIN WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOBUSU GMINNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do szkoły i ze szkoły w okresie od 01.09.2015 r. do 28.12.2016 r. na trasie zgodnie z zał. Nr 7b do SIWZ. Szacowana liczba uczniów dowożonych do szkół wynosi 226 osób (zał. Nr 7a do SIWZ) 2.Dowóz obejmuje: a) dowóz i odwóz uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Jarocinie z miejscowości: Mostki, Golce, Majdan Golczański, Szyperki, Zdziary, Kutyły, Domostawa, Szwedy, Katy, Nalepy, Majdan Jarociński; b) dowóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie z miejscowości Szwedy i Katy; c) dowóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Golcach z miejscowości Mostki - Deputaty; d) dowóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarocinie z miejscowości Majdan Jarociński, Majdan Golczański, Mostki -Nalepy, Mostki - Podpory; e) dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku - odwóz w poniedziałki do szkoły i przywóz w piątki do miejsca zamieszkania. Przewóz dzieci należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego, począwszy od 1 września 2015 r. Szczegółowy harmonogram dowozu do szkół należy zaplanować w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. Pojazdy do przewozu dzieci powinny być odpowiednio do tego przystosowane oraz powinny spełniać wszelkie kryteria oraz wymogi związane z przewozem pasażerskim i ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.). 3. Dzierżawa autobusu gminnego. Przedmiotem dzierżawy jest autobus szkolny marki AUTOSAN typ A0909L.03.S (Gimbus) nr rejestracyjny RNI K799, rok produkcji 2003, nr podwozia SUASW3AFP3S-680382, nr silnika 269376, pojemność silnika 6,540 dm3, ilość miejsc siedzących 41, 1 miejsce dla kierowcy i 1 miejsce na wózek inwalidzki. Właścicielem autobusu jest Gmina Jarocin. Pojazd jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jarocin.bip.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach