Przetargi.pl
Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

Gmina Wadowice Górne ogłasza przetarg

 • Adres: 39-308 Wadowice Górne, Wadowice Górne 116
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6826203 , fax. 014 6826204
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wadowice Górne
  Wadowice Górne 116 116
  39-308 Wadowice Górne, woj. podkarpackie
  tel. 014 6826203, fax. 014 6826204
  REGON: 85166123400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowicegorne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa obejmuje dowóz dzieci i młodzieży z miejsca ich zamieszkania (tj. z ustalonych w każdej miejscowości przystanków) do siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych, Szkoły Podstawowej w Jamach, Woli Wadowskiej, Wadowicach Dolnych, Wampierzowie i Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych, oraz odwóz z siedziby wymienionych szkół do miejsca zamieszkania dzieci i młodzieży (tj. do ustalonych w każdej miejscowości przystanków), taborem własnym z zapewnieniem opieki przez opiekunów zatrudnionych przez Wykonawcę usługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wadowicegorne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach