Przetargi.pl
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6328116 , fax. 016 6328116
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
  ul. Mickiewicza 168 168
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6328116, fax. 016 6328116
  REGON: 00030666700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.lubaczow.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2.Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 3.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 4.Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 5.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 6.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 7.Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki ubezpieczenia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szpital.lubaczowski.com/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach