Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 596 40 32, 596 40 00 , fax. 022 596 40 22
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  ul. Pańska 3 3
  00-124 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 596 40 32, 596 40 00, fax. 022 596 40 22
  REGON: 14018743500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.artmuseum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Muzeum/inne instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w zakresie transportu dzieł sztuki w kraju i zagranicą w transporcie lądowym, lotniczym i morskim. Kompleksowa usługa obejmuje w szczególności: 1. wypożyczenie skrzyń przystosowanych do przewozu obrazów, grafik, ceramiki i rzeźb, 2. wykonanie skrzyń przystosowanych do przewozu obrazów, grafik, ceramiki i rzeźb, 3. transport obiektów na terenie RP 4. transport obiektów poza granicami RP 5. pakowanie i rozpakowywanie 6. obsługę celną w transporcie krajowym i zagranicznym 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z danym transportem oraz koordynację wszystkich ww. czynności. 1.2. Obiekty muszą być przewożone pojazdami przystosowanymi do tych celów, w szczególności pojazdy muszą posiadać następujące minimalne parametry: 1.2.1. ładowność minimum 3000,00 kg; 1.2.2. możliwość przewozu w zgodzie z odrębnymi przepisami co najmniej trzech osób potrzebnych do załadunku/rozładunku i nadzoru nad eksponatami. 1.2.3. wydzielona izotermiczna i hermetyczna przestrzeń do transportu obiektów z możliwością zapewnienia stałej temperatury ok. 20 stopni Celsjusza, niezależnie od temperatury panującej na zewnątrz pojazdu; 1.2.4. przestrzeń załadunkowa: dwa samochody o przestrzeni nie mniejszej niż 20 m3 jeden samochód o przestrzeni ładunkowej nie mniejszej niż 50 m3; 1.2.5. winda wyładowcza o udźwigu minimum 1 tona; 1.2.6. system alarmowy w przestrzeni ładunkowej chroniący przewożone obiekty przed kradzieżą; 1.2.7. system mocowania i zabezpieczania transportowanych obiektów. 1.3. Zamawiający musi dysponować co najmniej trzema pojazdami o powyższych parametrach; 3.4 W skład realizowanego zamówienia wchodzą cztery wystawy - zgodnie z załącznikami nr 5 dołączonymi do niniejszego SIWZ. 3.5 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów). 2. Termin realizacji zamówienia: w okresie obowiązywania umowy, tj. od jej zawarcia do 15.06.2016 r. lub do wyczerpania limitu kwoty, którą zamawiający przeznaczył na realizację usług, lub do zrealizowania wszystkich elementów wchodzących w skład umowy - w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 2.1. Terminy wykonywania poszczególnych zleceń jednostkowych w ramach umowy zostaną każdorazowo określone z uwzględnieniem odległości od miejsca docelowego i specyfiki danego zamówienia w drodze porozumienia stron umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin Płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.artmuseum.pl/zamowieniapubliczne.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach