Przetargi.pl
Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w 2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 789 01 33 , fax. 22 789 01 33 wew. 108
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie
  ul. Boryszewska 2 2
  05-462 Wiązowna, woj. mazowieckie
  tel. 22 789 01 33, fax. 22 789 01 33 wew. 108
  REGON: 14100827400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zwik-wiazowna.bip.eur.pl , zwik-wiazowna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: sektor wodno-kanalizacyjny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w 2015 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie na stacji paliw zlokalizowanej maksymalnie 10 km od siedziby Zamawiającego w Wiązownie przy ul. Boryszewskiej 2. 2. Wspólny słownik Zamówień: Olej napędowy (PN-EN 590) - CPV - 09.13.41.00-8 Benzyna bezołowiowa Pb 95 (PN-EN 228) - CPV - 09.13.21.00-4 3. Bezgotówkowy zakup paliwa przez Zamawiającego będzie dokonywany w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. w stacji paliw Wykonawcy. 4. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego: benzyna bezołowiowa Pb95 - 1600 litrów olej napędowy - 26.800 litrów. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy tj. od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w stacji paliw Wykonawcy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rabat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zwik-wiazowna.bip.eur.pl, zwik-wiazowna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach