Przetargi.pl
Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Sucha 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3314163 , fax. 048 3314183
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Sucha 13 13
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3314163, fax. 048 3314183
  REGON: 67017298900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliwa w ramach: a) - Części I: benzyny bezołowiowej 95 w ilości około 70.000 litrów, b) - Części II: oleju napędowego ON w ilości około 70.000 litrów, 1. Podana ilość jest wielkością szacunkową i nie wiąże Zamawiającego. 2. Tankowanie pojazdów Zamawiającego będzie odbywać się na terenie miasta Radomia na stacjach należących do Wykonawcy. 3. Wykaz tankowanych pojazdów w zakresie Części I zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, 4. Wykaz tankowanych pojazdów w zakresie Części II zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wartość udzielonego upustu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.word.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach