Przetargi.pl
Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza przetarg

 • Adres: 05500 Piaseczno, ul. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 70 17 654, 70 17 655 , fax. 022 70 17 692
 • Data zamieszczenia: 2017-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
  ul. Kościuszki 5
  05500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 022 70 17 654, 70 17 655, fax. 022 70 17 692
  REGON: 1589128900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dwukrotne koszenie i czyszczenie przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów na terenie Gminy Piaseczno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne koszenie i czyszczenie rowów i przepustów polegające na wykoszeniu, wygrabieniu, odmuleniu oraz wywozie zanieczyszczeń. Pierwsza konserwacja do 15 lipca, druga do 31 października 2017r.1. Wymagany termin realizacji: I część do 15.07.2017r, II część do 31.10.2017r.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium na część I W wysokości 2.500 zł słownie: ( dwa tysiące pięćset złotych). Wadium na część II W wysokości 2.500 zł słownie: ( dwa tysiące pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach