Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w odcinku ul. Brzozowej na terenie miasta Ostrołęki

Miasto Ostrołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 07400 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7646811 w. 271 , fax. 297 654 325
 • Data zamieszczenia: 2017-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrołęka
  Plac Gen. J. Bema 1
  07400 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7646811 w. 271, fax. 297 654 325
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w odcinku ul. Brzozowej na terenie miasta Ostrołęki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Brzozowej na długości 220,0mb. Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Ostrołęka na prawach powiatu, województwo mazowieckie na działkach: 10449/1, 10448/1, 10401, 10397/1, 10378/22, 10378/14, 10378/20, 10378/18, 10378/16, 10378/10, 10378/12, 10435/1, 10437/3, 10438/3, 10439/3, 10447, 10450/1. Zakres zamówienia: - przebudowa nawierzchni ulicy, - budowa zjazdów indywidualnych, - budowa ciągów pieszo rowerowych oraz chodników wzdłuż ulicy, - budowa zatok autobusowych, - oznakowanie poziome i pionowe, - budowa oświetlenia ulicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Informacje ogólne. 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Okres ważności wadium winien obejmować okres związania ofertą. 2. Wysokość wadium wynosi 20 000,00zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 3. Forma wadium: 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804,oraz 2015 r., poz.978 i 1240). 3.2. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu ( poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania/dekompletacji oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postepowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informację, że stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu. 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium 4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 33 1020 1592 0000 2002 0266 9018 Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego postepowania przetargowego dotyczy wadium. Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach