Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biurowo - archiwalne w budynku Urzędu Miasta Płocka , Stary Rynek 1 wraz z dostawą i montażem regałów archiwalnych przejezdnych w pomieszczeniach archiwum.

Urząd Miasta Płocka ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Stary Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3671598 , fax. 24 3671598
 • Data zamieszczenia: 2017-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Płocka
  ul. Stary Rynek 1
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 3671598, fax. 24 3671598
  REGON: 000592868
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biurowo - archiwalne w budynku Urzędu Miasta Płocka , Stary Rynek 1 wraz z dostawą i montażem regałów archiwalnych przejezdnych w pomieszczeniach archiwum.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biurowo - archiwalne w budynku Urzędu Miasta Płocka , Stary Rynek 1 wraz z dostawą i montażem regałów archiwalnych przejezdnych w pomieszczeniach archiwum. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 - Roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biurowo-archiwalne w budynku Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1 Część 2 - Dostawa i montaż regałów przejezdnych archiwalnych w pomieszczeniach archiwum

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część 1 – 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) Część 2 – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach