Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg

 • Adres: 00834 Warszawa, Pańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (022) 432 80 80 , fax. (022) 432 86 20
 • Data zamieszczenia: 2017-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Pańska 81
  00834 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20
  REGON: 1718109500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami do oprogramowania, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta) w celu wyposażenia pracowników PARP, w tym: Dla części A zamówienia: Zestaw – komputer biurkowy z monitorem i oprogramowaniem o wartości jednostkowej brutto poniżej 3500 zł - 59 szt. Monitor o wartości jednostkowej brutto poniżej 900 zł - 45 szt. Dla części B zamówienia: Komputer przenośny typ 1 wraz z oprogramowaniem o wartości jednostkowej brutto poniżej 7000 zł - 8 szt. Komputer przenośny typ 2 wraz z oprogramowaniem o wartości jednostkowej brutto poniżej 5000 zł - 3 szt. Dla części C zamówienia: Komputer przenośny typ 3 wraz z oprogramowaniem o wartości jednostkowej brutto poniżej 2500 zł - 4 szt. Dla części D zamówienia: Drukarka przenośna ze skanerem o wartości jednostkowej brutto poniżej 3499 zł - 2 szt.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w SIWZ: dla Części A - w wysokości 4 000 (słownie: cztery tysiące) złotych dla Części B - w wysokości 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych dla Części C – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla Części D – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach