Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień w BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 599 80 48 , fax. +48 22 596 59 05
 • Data zamieszczenia: 2017-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7
  00-955 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 599 80 48, fax. +48 22 596 59 05
  REGON: 1731900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień w BGK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych takich jak drukarki komputerowe (atramentowe, laserowe, igłowe), kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, faksy wraz z udostępnieniem systemu internetowego służącego do składania zamówień na dostawę oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych przez okres 12 miesięcy. Materiały eksploatacyjne dostarczone przez Wykonawcę będą wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego oraz będą objęte gwarancją na okres 12 miesięcy liczony od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 2.2 Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę: a) w zakresie I – materiałów eksploatacyjnych, dla których dopuszczona jest równoważność; specyfikacja jest podana w Formularzu cenowym w poz. od 1 do 40; b) w zakresie II – materiałów eksploatacyjnych, dla których nie jest dopuszczona równoważność ze względu na strategiczną funkcję urządzeń oraz konieczność zachowania gwarancji produktu; specyfikacja jest podana w Formularzu cenowym w poz. od 41 do 48. 2.3 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na asortyment wyspecyfikowany w poz. od 1 do 40 Formularza cenowego stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w Formularzu cenowym. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że jest to produkt o parametrach jakościowych i użytkowych nie gorszych, niż parametry i cechy wskazanych produktów. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w kolumnie 4 Formularza cenowego Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę producenta oraz oznaczenie/model proponowanego materiału eksploatacyjnego. 2.4. Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, w przypadku produktów podanych w poz. od 41 do 48 Formularza cenowego - wyprodukowane przez producenta sprzętu, do którego przeznaczone są materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, do produkcji których nie użyto żadnych elementów ani podzespołów wcześniej używanych (np.: kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, głowica drukująca, toner, atrament, tusz), wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Oryginalne materiały eksploatacyjne muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności/produkcji. 2.5 W ramach Opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa do poniżej przedstawionych Opcji. Prawo Opcji jest prawem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dostawy i usługi przedstawione w OPZ, a także posiadane przez Wykonawcę w ramach prowadzonej działalności. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie. Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do rezygnacji (tj. braku dokonania zamówienia) z maksymalnie 80% ilości wszystkich materiałów eksploatacyjnych, w ramach podstawowej części zamówienia, wymienionych w Formularzu cenowym w poz. od 1 do 48. W szczególności wycofanie z użytkowania może być spowodowane złym stanem technicznym urządzeń biurowych, do których mają być przeznaczone wymienione materiały eksploatacyjne lub zastąpieniem urządzeń innymi urządzeniami, z którymi wymienione materiały eksploatacyjne nie będą kompatybilne. a) Opcja Zakupu Dodatkowej Ilości Materiałów Eksploatacyjnych: W ramach niniejszej Opcji Zamawiający będzie posiadał możliwość zakupienia dodatkowej, większej ilości wybranych przez siebie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem materiałów eksploatacyjnych w przypadku jeśli zostanie wyczerpany limit określony szczegółowo w Formularzu cenowym. Zakup dodatkowej ilości materiałów eksploatacyjnych będzie dotyczył jedynie produktów wyspecyfikowanych w Formularzu cenowym w pozycjach od 1 do 48. Zamawiający na wykorzystanie niniejszej Opcji przeznaczy maksymalnie kwotę 28.000,00 zł brutto. b) Opcja Zakupu Dodatkowych Materiałów Eksploatacyjnych (z wyłączeniem materiałów określonych szczegółowo w Formularzu Cenowym w pozycjach od 1 do 48 oraz określonych w lit. a) powyżej) z katalogu dostaw produktów oferowanych przez Wykonawcę. W ramach niniejszej Opcji Zamawiający ma prawo wielokrotnie zakupić dostępne u Wykonawcy Dodatkowe Materiały Eksploatacyjne, w ramach prowadzonej przez niego działalności, w sytuacji gdy nie jest możliwe określenie przez Zamawiającego rodzaju materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, które są w jego dyspozycji, a nie są możliwe do identyfikacji na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Dodatkowe Materiały Eksploatacyjne będą użytkowane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Zamawiający zakupi Dodatkowe Materiały Eksploatacyjne do urządzeń biurowych, dla których materiały eksploatacyjne określone w pozycjach od 1 do 48 Formularza Cenowego nie będą kompatybilne z uwagi na posiadanie innych właściwości. Cena zakupu materiałów eksploatacyjnych będzie zgodna z aktualnym cennikiem Wykonawcy, w dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub w przypadku braku jego obowiązywania u Wykonawcy cena ta będzie każdorazowo określana w informacji cenowej uzyskiwanej od Wykonawcy w formie pisemnej na żądanie Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca każdorazowo dostarczy w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania takiego żądania, aktualne cenniki oraz wskaże adresy stron internetowych, na których zamieszczone są ww. cenniki. Zamawiający na wykorzystanie niniejszej Opcji przeznaczy maksymalnie kwotę 20.951,00 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192112-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: XII. WADIUM 12.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 500,00 zł. 12.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 30 dni włącznie z dniem składania ofert. 12. 3 Termin wniesienia wadium upływa w dniu 09.05.2017 r. o godz. 11:00 12.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. • w gwarancjach bankowych • w gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w/w forma lub formy wadium muszą zostać wniesione - oryginał dokumentu gwarancyjnego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, Biuro Zamówień Publicznych osoba do kontaktów: Sylwia Głowala tel. 22 522 9422 w wymaganym terminie, zaś do oferty należy dołączyć kopię ww. dokumentu • w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 z dopiskiem: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień dla BGK” Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 12.5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 12.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania. 12.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 12.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach