Przetargi.pl
Dostawa systemu parkingowego.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6730543, 6723127 , fax. 023 6730274, 6722764
 • Data zamieszczenia: 2017-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 2
  06400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 023 6730543, 6723127, fax. 023 6730274, 6722764
  REGON: 31162200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu parkingowego.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.(znak 5.1/PU/17(wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 30 tys. euro) Przedmiotem zamówienia są.: 1.1. przygotowanie koncepcji wykonawczej systemu parkingowego, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia) 1.2. deinstalacja wszystkich elementów obecnego systemu parkingowego i złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 1.3. dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu parkingowego, wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych w tym zakresie. 1.4. przeszkolenie służb technicznych zamawiającego w bieżącej obsłudze systemu. 1.5. sprawowanie opieki serwisowej w wymaganym przez zamawiającego trzyletnim okresie gwarancji, obejmującej cały system (wszystkie urządzenia techniczne, system informatyczny, wyposażenie). 1.6. inne zobowiązania wykonawcy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy (załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach