Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu eksploatowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze w Radomiu przy WZM i UW w Warszawie.

Gospodarstwo Pomocnicze w Radomiu przy WZMiUW w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Wernera 4a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 3623732 , fax. 0-48 3623732
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarstwo Pomocnicze w Radomiu przy WZMiUW w Warszawie
  ul. Wernera 4a 4a
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 3623732, fax. 0-48 3623732
  REGON: 00058558400049
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gospodarstwo Pomocnicze przy Jednostce Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu eksploatowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze w Radomiu przy WZM i UW w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa w ilościach detalicznych do samochodów osobowych , dostawczych i sprzętu eksploatowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze w Radomiu przy WZM i UW w Warszawie. Dostawa paliw będzie realizowana sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy , we wszystkich stacjach paliw na terenie kraju w obrocie bezgotówkowym na karty elektroniczne. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo przez okres 12 miesięcy wynosi: -benzyna bezołowiowa Pb 95 - 3 250 dm3 - olej napędowy ON - 17 400 dm3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu roku samochodów oraz zakupienia mniejszych niż podane ilości paliw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warszawa.wzmiuw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach