Przetargi.pl
Dystrybucja wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wydanych w roku 2009

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza przetarg

 • Adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 542 20 00 , fax. 0-22 698 31 57
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  ul. Jagiellońska 74 74
  03-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 542 20 00, fax. 0-22 698 31 57
  REGON: 14094497100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mazowia.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dystrybucja wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wydanych w roku 2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dystrybucja wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wydanych w roku 2009. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 193.000,00 Euro)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mazowia.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach