Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarczego działającego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie na rok 2011 oraz I kwartał 2012r.

Urząd Gminy w Radzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2613410
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Radzanowie
  ul. Płocka 32 32
  09-451 Radzanowo, woj. mazowieckie
  tel. 024 2613410
  REGON: 00054960200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarczego działającego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie na rok 2011 oraz I kwartał 2012r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarczego działającego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie w ilości: a) na rok 2011 - 46000 litrów b) I kwartał 2012 - 12000 litrów Dostawa oleju napędowego następowała będzie w okresie od podpisania umowy do 31.03.2012r. Dostawy odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Jednorazowa średnia dostawa oleju napędowego wynosić będzie około 330 litrów. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w ciągu trwania umowy do zbiorników pojazdów wskazanych przez Zamawiającego i kanistrów. Faktycznie dostarczona ilość paliwa potwierdzona będzie przez wskazanego przedstawiciela Zamawiającego wpisem w karcie dostaw paliw. Zatwierdzona w karcie dostaw paliwa ilość będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. Faktura wystawiona będzie do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin płatności 21 dni liczone od dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Miejscem dostawy paliwa będzie siedziba Zakładu Gospodarczego w Radzanowie przy ul. Rolnej 4. Zamawiający zastrzega, że podane ilości paliwa są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. W przypadku, gdy ilość zakupionego paliwa w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów paliwa bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczonego paliwa zgodnie z obowiązującymi normami jakości i przepisami. Koszty dostaw paliwa oraz wszystkie inne koszty Wykoanwca zobowiązany jest wliczyć w oferowaną cenę jednostkową. Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiazujących na stacji paliw Wykonawcy pomniejszone o zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę upust cenowy. Do wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmie cenę brutto na dystrybutorze z dnia poprzedzającego dzień składania ofert pomniejszoną o proponowany upust cenowy (stały w okresie trwania umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radzanowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach