Przetargi.pl
Wykonanie badania pt. Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno - promocyjnych dla trzech programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 461 30 00 , fax. 0-22 461 33 62
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  ul. Wspólna 2/4 2/4
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 461 30 00, fax. 0-22 461 33 62
  REGON: 14031558300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie badania pt. Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno - promocyjnych dla trzech programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania pt. Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno - promocyjnych dla trzech programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski. Badaniem objęte zostaną następujące programy: 1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej, Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, 2. Program Współpracy Transgranicznej, Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka, 3.Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: - do 4 kwietnia 2011 r. w przypadku Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, - do 4 kwietnia 2011 r. w przypadku Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, - do 29 kwietnia 2011 r. w przypadku Programu Współpracy Transgranicznej, Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Podejście metodologiczne
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mrr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach