Przetargi.pl
Budowa skwerku w centrum wsi przy Urzędzie Gminy Promna

Urząd Gminy w Promnie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-803 Promna, Promna-Kolonia 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6133628 , fax. 048 6133628
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Promnie
  Promna-Kolonia 5 5
  26-803 Promna, woj. mazowieckie
  tel. 048 6133628, fax. 048 6133628
  REGON: 00053467000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.promna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa skwerku w centrum wsi przy Urzędzie Gminy Promna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa skwerku w centrum wsi przy Urzędzie Gminy w Promnie. Zakres prac obejmuje m.in.: - wykonanie alejek z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (szarej i kolorowej) na podsypce piaskowej, - wykonanie oświetlenia skwerku, - wykonanie ogrodzenia, - wyposażenia skwerku w ławki i kosze - wykonanie trawników parkowych, - nasadzenia drzew i krzewów, (tuja holmstrup x 1, berberis thunbergii Green Carpet x 15, bukszpan pospolity x 15) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.promna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach