Przetargi.pl
Budowa SkatePark

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Piastowska 11a 11a
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa SkatePark
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać: 2.1.1. SkatePark zajmie powierzchnię 540m2. Płyta betonowa o pow. 340m2 i nawierzchni betonowej, wyposażona w elementy skatingowe wykonane z prefabrykatów betonowych. Wokół SkateParku chodnik o szerokości 120 cm z bezfazowej kostki betonowej. Dojście do SkateParku - chodnik o szerokości 200 cm z bezfazowej kostki betonowej. Na całej powierzchni skateparku- jednolita podbudowa. 2.1.2. Płyta SkateParku z betonu c25/30 zacierana mechanicznie na gładko. Odprowadzenie wód opadowych na teren wokół Skateparku. 2.1.3. Prefabrykowane elementy skatingowe wykonane z betonu klasy C35/45 montowane na placu budowy. 2.1.4. Element Funbox i Piramida wykonane z betonu klasy C25/30 Krawędzie jezdne zabezpieczone profilem zamkniętym 30x30x3mm ze stali kwasoodpornej 1.4301 lub równoważnej. Poszczególne figury wtopione w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd. Żelbetowy skatepark służył będzie do jazdy na rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkach (rolki agresywne). 2.1.5. Elementy skateparku: 2.1.5.1. Rampa - promień R320, długość ~300cm, szerokość 450cm, wysokość 120cm 2.1.5.2. Bank ramp - promień <17,6, długość ~435cm, szerokość 300cm, wysokość 120cm 2.1.5.3. Rail - długość 300cm, szerokość 6cm, wysokość 55 cm 2.1.5.4. Funbox: 2.1.5.4.1. Rail - długość 182cm, szerokość 6cm, wysokość 43,5cm 2.1.5.4.2. Bank ramp -promień <13,5, długość podest: 182 cm, szerokość 300cm, wysokość 50cm 2.1.5.4.3. murek - długość~650, szerokość 50cm, wysokość 50cm, 100cm, 45cm 2.1.5.5. Manual pad - długość 450cm, szerokość 200cm, wysokość 25cm; 45cm 2.1.5.6. Piramida - promień <21,9, długość 250+250cm, szerokość - 250+250cm, wysokość 100cm 2.1.5.7. Quoter - promień R320, długość ~300cm, szerokość 300cm, wysokość - 120cm 2.1.6. Budowa przyłącza kablowego oraz oświetlenia SkatePark tj: 2.1.6.1. wybudowanie linii kablowej, 2.1.6.2. montaż szafki sterowniczej oświetlenia ulicznego 2.1.6.3. montaż stalowych słupów oświetleniowych, prostych typu S-70P o wysokości 7 metrów, 2.1.6.4. montaż wysięgników stalowych typu ST/1r/W 1,0/100/fi 60, 2.1.6.5. montaż opraw oświetleniowych typu LED o strumieniu świetlnym min. ok. 6000Lm, o barwie światła (K)-5000 (białej) oraz mocy do 60W 2.1.6.6. montaż systemu dozoru wizyjnego i rejestracji zdarzeń TVU 2.1.7. Wywiezienie urobku na odległość do 7 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2.1.8. Zakres robót mieści się w granicach własności Gminy Miasto Sierpc. 2.1.9. Wskazane w dokumentach stanowiących integralną część SIWZ przykładowe typy nazw własnych urządzeń nie są wiążące dla Wykonawcy i nie stanowią preferencji Zamawiającego. 2.1.10. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają dokumenty stanowiące integralną część SIWZ, zgodnie z hierarchią dokumentów: 2.1.10.1. Dokumentacja techniczna, 2.1.10.2. Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3.1. Oferty powinny być zabezpieczone wadium w wysokości 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 3.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.3. Wadium może być wniesione w formie: 3.3.1. pieniądzu; 3.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3.3. gwarancjach bankowych; 3.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1804).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach