Przetargi.pl
Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Piastowska 11a 11a
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Budowa ulicy Narutowicza na odcinku od km 0+000 w rejonie istniejącego parkingu przy Muzeum Wsi Mazowieckiej do km 1+751,61 rejonie skrzyżowania z ul. Okulickiego wraz ze zmianą funkcjonowania odcinka ul. Żeromskiego - drogi powiatowej nr 3770W od ul. Wspólnej do ul. Kruczkowskiego, z utrzymaniem przejazdu drogą powiatową układem ulic Hożą, Narutowicza, łącznikiem z ul. Bojanowską i ul. Bojanowską. Szerokość projektowanych jezdni wynosi od 6,0 m do 9,0 m w miejscu powiązania z istniejącym przekrojem ul. Narutowicza i ul. Okulickiego. Łączna długość projektowanych ulic wynosi 2,34 km. Nawierzchnie ulic zaprojektowano jako podatne, z betonu asfaltowego i z kostki kamiennej w rejonie Muzeum Wsi Mazowieckiej. Projektowany zakres robót uwzględnia wzmocnienie istniejącej nawierzchni ul. Bojanowskiej na odcinku od projektowanego skrzyżowania z łącznikiem z ul. Bojanowską do włączenia w istniejący ślad ul. Żeromskiego. Zadanie uwzględnia budowę nawierzchni warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 12654,95 m2, nawierzchni jezdni z kostki kamiennej o powierzchni 569,42 m2, chodników z kostki betonowej o powierzchni 1361,36 m2, chodnika z kostki kamiennej o powierzchni 50,00 m2, ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej o powierzchni 4429,78 m2, ścieżek rowerowych z kostki betonowej o powierzchni 256,50 m2, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej o powierzchni 1473,85 m2, zjazdów publicznych z kostki betonowej o powierzchni 262,08 m2 i z kostki kamiennej o powierzchni 215,00 m2. Inwestycja przewiduje budowę dwóch skrzyżowań ul. Narutowicza z drogami gminnymi, tj. z ul. Hożą oraz ul. Okulickiego i łącznikiem z ul. Bojanowską, jak również trzech skrzyżowań ulic Hoża-Wspólna-Żeromskiego, łącznik z ul. Bojanowską-Bojanowska oraz Bojanowska-Kruczkowskiego-Żeromskiego. Inwestycja przewiduje wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego, w tym oznakowanie aktywne 2 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Narutowicza-Okulickiego, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 2. Odwodnienie ulicy, które obejmuje budowę: a) Sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 ze ścianką litą klasy sztywności min. SN8, łączonych na uszczelki gumowe na odcinku od D16-D19; D14-D32; D31-D-45 o łącznej długości 958,20 mb, b) Sieci kanalizacji deszczowej z rur PP 300 ze ścianką litą klasy sztywności min. SN16, łączonych na uszczelki gumowe na odcinku od D19-D26 o łącznej długości 351,40 mb, c) Sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC 400 ze ścianką litą klasy sztywności min. SN8, łączonych na uszczelki gumowe na odcinku D5-D16; D45 - wylot do skrzynek o łącznej długości 569,70 mb, d) Sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC 500 ze ścianka litą klasy sztywności min. SN8, łączonych na uszczelki gumowe na odcinku od D5-Distn. o łącznej długości 170,00 mb. 3. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego oprawami LED na słupach 9,0 m z wysięgnikiem 1,5 m i 2,5 m. Projektowane oświetlenie zasilane będzie z projektowanej szafki oświetleniowej SOT. Istniejące oświetlenie ul. Zaścianek zostanie podpięte do projektowanego oświetlenia poprzez izolacyjne złącza fazowe typu IZK w istniejącym słupie oświetleniowym. 4. W ramach usunięcia kolizji istniejących z nowym układem drogowym przewidziano: a) przebudowę odcinka istniejącej sieci wodociągowej z 160 PVC na nowy przewód 160 polietylenowy oraz przyłączy wodociągowych z 40 PVC na 40 PE, b) wymianę hydrantów przeciw pożarowych naziemnych, na hydranty podziemne, zlokalizowane w projektowanej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Narutowicza, c) demontaż istniejącego oświetlenia na istniejącej linii energetycznej napowietrznej na projektowanym odcinku ul. Narutowicza, d) przebudowa odcinka istniejącego gazociągu, e) przebudowa istniejącej infrastruktury telefonicznej. 5. W ramach zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej przewidziano: a) zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej sieci telefonicznej doziemnej (kanalizacja telefoniczna i kable doziemne) pod projektowanym układem drogowym, wjazdami oraz projektowanym uzbrojeniem, rurami grubościennymi dwudzielnymi typu: na kanalizacji telefonicznej do 4-otworów - rura AROT PS 160 mm, na kablach doziemnych - rura AROT PS 110 mm; b) zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci elektrycznych doziemnych pod projektowanym układem drogowym, wjazdami oraz projektowanym uzbrojeniem, rurami grubościennymi dwudzielnymi typu: dla kabli nN - 0,4kV - rura AROT PS 110 mm koloru niebieskiego, dla kabli SN - 0,4kV - rura AROT PS 160 mm koloru czerwonego; c) regulację istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zaworów wodociągowych do projektowanych rzędnych. 6. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do wykonania czasowej organizacji ruchu oraz zapewnienia i utrzymania przez okres budowy ciągłego dojazdu mieszkańców do swoich posesji oraz do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (możliwość wyznaczenia objazdów) 7. Wszelkie materiały rozbiórkowe pozostają własnością Inwestora, Wykonawca zabezpieczy materiały i złoży we wskazane miejsce, w odległości do 7 km od placu budowy. 8. Po wykonaniu inwestycji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację w formie papierowej oraz na nośniku zewnętrznym w formacie .dxf lub .dwg (AutoCad 2004) w obowiązującym układzie współrzędnych 2000 9. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają dokumenty stanowiące integralną część SIWZ, zgodnie z hierarchią dokumentów: 1). Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, 2). Projekty wykonawcze, 3). Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 4). Kosztorys ofertowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferty powinny być zabezpieczone wadium w wysokości 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formie: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1804)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach