Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego

Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Lesznie z/s w Parzniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-804 Parzniew, ul. SOPR 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7297941 , fax. 022 7297941
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Lesznie z/s w Parzniewie
  ul. SOPR 1 1
  05-804 Parzniew, woj. mazowieckie
  tel. 022 7297941, fax. 022 7297941
  REGON: 01034470800030
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa polegająca na sprzedaży i sukcesywnym dostarczeniu 45 000 litrów oleju napędowego. W uzasadnionym przypadku zamawiający może zakupić mniejszą ilość paliwa. O zaistnieniu takich okoliczności zamawiający powiadomi Wykonawcę. Paliwo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówieni; 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia; 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w § 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił, z uwzględnieniem art. 26 ust.3 ustawy..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć: 1) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP, zgodne z treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zamiast w/w dokumentów składa dokument wystawiony ( nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) koncesja na obrót paliwami ciekłymi. 2. Wyjaśnienia dodatkowe: 1) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedłożyć wszystkie dokumenty wymienione w §6 ust.1 SIWZ oraz dodatkowo dokumenty wymienione w § 6 ust. 1 i 2 SIWZ odrębnie dla każdego z tych wykonawców. 3) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach