Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy przyrządów dla Zakładu Systemów Zasilania oraz Zakładu Systemów Radiowych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5128100 , fax. 022 5128625
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Szachowa 1 1
  04-894 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5128100, fax. 022 5128625
  REGON: 00013262900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itl.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy przyrządów dla Zakładu Systemów Zasilania oraz Zakładu Systemów Radiowych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy przyrządów dla Zakładu Systemów Zasilania oraz Zakładu Systemów Radiowych Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Zadanie 1 - cyfrowy mul
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 383413000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2.Koszty transportu i dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 3.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w pkt III SIWZ oraz załącznikiem nr 1a, 1b, 1c, 1d do formularza oferty (odpowiednio dla oferowanych części zamówienia). 4.Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt VI, ppkt. 1 terminie odpowiednio dla oferowanych części (zadań) zamówienia tj. do 8 tygodni liczonych od daty podpisania umowy. 5.Wykonawca musi przedstawić cenę przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ i doświadczenia zawodowego Wykonawcy, odpowiednio dla oferowanych części zamówienia. 6.W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio dla oferowanych części (zadań) zamówienia. 7.Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ odpowiednio dla oferowanych części (zadań) zamówienia. 8.Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ odpowiednio dla oferowanych części (zadań) zamówienia. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny na dzień składania ofert dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2.Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 3.Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodnie z wykorzystaniem załączonego wzoru. 4.Szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1a,1b, 1c, 1d (odpowiednio dla oferowanych części zamówienia). 5.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. 6.Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca zapowiada ich zatrudnienie, z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio dla oferowanych części (zadań) zamówienia z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3. 7.Zaakceptowany wzór umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 (fakultatywnie). 8.W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt VIII, ppkt 1. SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 9.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, Wykonawca może go zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10.Dokumenty o których mowa w pkt VIII, ppkt 8 i 9 SIWZ muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 11.W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w ( oprócz pkt VIII ppkt 2) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.itl.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach