Przetargi.pl
Na wykonanie usługi polegającej na organizacji kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią z Dzielnicy Targówek m. st Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek ogłasza przetarg

 • Adres: 00-983 Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3389587, 3389586 , fax. 022 675 18 83
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
  ul. Ludwika Kondratowicza 20 20
  00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3389587, 3389586, fax. 022 675 18 83
  REGON: 01525966300115
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na wykonanie usługi polegającej na organizacji kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią z Dzielnicy Targówek m. st Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią z Dzielnicy Targówek m. st Warszawy. Uczestnikami wypoczynku letniego będzie ogółem 200 osobowa grupa dzieci w wieku od 7 do 13 lat w nie więcej niż 3 turnu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552410004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj.: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. : a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia ( zorganizowanie kolonii z programem profilaktycznym) o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 (każde zamówienie). b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj: - kierownik kolonii z uprawnieniami MEN/ Dz. U 1997 nr 12 poz. 67 / i minimum dwuletnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika kolonii - 1 osoba; - 20 wychowawców kolonii z uprawnieniami MEN/ Dz. U 1997 nr 12 poz. 67 / - psycholog posiadający kwalifikacje do realizacji programów profilaktycznych (kursy i szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień) - 1 osoba; - pielęgniarka z uprawnieniami (Dz. U. z dnia 30 lipca 1996 r. z późn. zm ) obecna w Ośrodku 24 h - 1 osoba - ratownik posiadający kurs pozwalający na pełnienie funkcji ratownika oraz udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji ratownika - 1 osoba 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zał. Nr 1 do oferty; 2) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych wydane przez właściwego wojewodę lub marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę wykonawcy - zał. Nr 2 do oferty; 3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zał. Nr 3 do oferty; 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - zał. Nr 4 do oferty; 5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zał. Nr 5 i zał. Nr 6 do oferty; 6) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 Ustawy - zał. Nr 7 do oferty; 7) Wykaz wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia wypełniony zgodnie z warunkami opisanymi w Dziale V ust 1 pkt 1.2a) SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane należycie - zał. Nr 8 do oferty; 8) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wypełniony zgodnie z warunkiem opisanym w Dziale V ust 1.2 pkt. b) SIWZ wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia , jeżeli w wykazie o którym mowa w punkcie 8 wykonawca wskazuje osoby, którymi będzie dysponował wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - zał. Nr 9 do oferty;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: położenie obiektu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.targowek.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach