Przetargi.pl
Zorganizowanie kolonii - wypoczynku skierowanego na kształcenie umiejętności przydatnych w życiu społecznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-804 Pruszków, ul. Helenowska 3A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 728-11-81 , fax. 0-22 728-11-81
 • Data zamieszczenia: 2009-04-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Helenowska 3A 3A
  05-804 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 728-11-81, fax. 0-22 728-11-81
  REGON: 00216796890901
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.pruszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie kolonii - wypoczynku skierowanego na kształcenie umiejętności przydatnych w życiu społecznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie kolonii - wypoczynku skierowanego na kształcenie umiejętności przydatnych w życiu społecznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, Liczba dzieci 120 - grupa dzieci w wieku 9-14 lat, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552410004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznej, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. 2007 r Nr 223 poz.1655 ze zm.): 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych przedmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Pzp. 5. spełniają wymagania związane z przedmiotem zamówienia. Sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Stwierdzenie spełnienia w.w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy, metodą spełnia /nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta przetargowa według wzoru sporządzonego przez Zamawiającego -zał. Nr 1 SIWZ. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru sporządzonego przez Zamawiającego -zał. Nr 2 SIWZ, Wykaz podwykonawców sporządzony według wzoru druku jeżeli zostaną uwzględnieni w realizacji zamówienia- zał. Nr 3 SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje podwykonawców wpisuje w druku (nie dotyczy). Parafowany na każdej stronie wzór umowy- zał. Nr 4 SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oferenci zagraniczni zamiast w.w dokumentu składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczone na język polski, poświadczone przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Zleceniobiorca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie marszałka województwa, o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy Odpis księgi ewidencyjnej potwierdzającej wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Polisę, ważną co najmniej na okres od dnia składania ofert do ostatniego dnia trwania kolonii lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , na kwotę minimum 100.000,00,-zł. Uwaga: Załączenie do oferty wymienionej polisy OC obowiązuje niezależnie od posiadanych zabezpieczeń finansowych , niezbędnych dla uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wymaganych przepisami. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności . Oferent zapewni wykwalifikowaną, specjalistycznie przeszkoloną kadrę w zakresie prowadzenia zajęć skierowanych na kształcenie umiejętności w życiu społecznym (zgodnie z treścią zał. Nr 5 SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia) oraz dołączy dokumentację potwierdzającą wymagane uprawnienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa, wykonawca wskazał osoby , którymi będzie dysponował. Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający zrealizowanie co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (wypoczynek dzieci i młodzieży) o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 120.000,-zł (zgodnie z treścią zał. Nr 6 SIWZ ). Z wykazu musi jasno wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdz. III pkt.2b) a na potwierdzenie że usługi te zostały wykonane należycie należy załączyć dokumenty (np. referencje, listy rekomendacyjne, protokoły odbioru prac itp.). W przypadku dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług w walutach obcych (nie w PLN), wskazane w nich wartości zostaną przeliczone dla potrzeb spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu dla tej waluty podanej przez NBP na dzień wystawienia dokumentu. Program rekreacyjno - edukacyjny adresowany do dzieci w wieku 9-14 obejmujący wymagane elementy programowe: Zajęcia skierowane na kształcenie umiejętności przydatnych w życiu społecznym (np. zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne, muzyczne, kulinarne, nauka tańca, zajęcia artystyczne - malowanie na szkle, promowanie kultury regionalnej, itp.) zaplanowane co najmniej trzykrotnie w okresie trwania kolonii. Ponadto: co najmniej dwie wycieczki autokarowe do ciekawych turystycznie miejsc z zabezpieczonym wyżywieniem, prowiantem i piciem, co najmniej 4 dyskoteki, zorganizowanie zawodów z nagrodami min. turnieju siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej oraz koszykówki, co najmniej dwa ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek. Powyższe zajęcia należy rozpisać szczegółowo na każdy dzień kolonii wraz z harmonogramem ich realizacji zgodnie z treścią Zał. Nr 7 do SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia. Propozycja programu powinna jasno określać zakres umiejętności społecznych oraz uwzględniać wiek i możliwości uczestników. Aktualny dokument stanowiący tytuł prawny do dysponowania obiektem przeznaczony na zorganizowanie kolonii (akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy itp.). Opis ośrodka wypoczynkowego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia- określenie rejonu, warunków zakwaterowania- pokoi, świetlicy, jadalni, sprzętu i wyposażenia .Wskazane jest załączenie zdjęć przedstawiających obiekt na zewnątrz i wewnątrz. Wykonawca określi odległość od obiektu kolonijnego do kąpieliska strzeżonego oraz od Ośrodka wypoczynkowego do miejscowości Pruszków. Z opisu musi jednoznacznie wynikać spełnienie wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (Rozdz. I SIWZ ) w zakresie wymagań ośrodka wypoczynkowego, warunków zakwaterowania oraz zaplecza kulturalnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.pruszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach