Przetargi.pl
Dostawa papieru arkuszowego offsetowego

Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6946043,6947628 , fax. 022 6946043, 6947204,6949645
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  ul. Powsińska 69/71 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6946043,6947628, fax. 022 6946043, 6947204,6949645
  REGON: 01226172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: cokprm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gospodarstwo Pomocnicze KPRM

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru arkuszowego offsetowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa papieru arkuszowego powlekanego, niepowlekanego i jednostronnie powlekanego z białym spodem o gramaturze 60 - 300g/m? i formacie A4 - B3+ do maszyny cyfrowej XEROX typ. IGEN 3 i maszyny arkuszowej KOMORI na potrzeby produkcji wy-dawnictw promulg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 211254009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, tj.: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia. 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 1.3. Dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym. 1.4. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia: 1.1. oryginał oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik 2 do niniejszej Specyfikacji; 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawcy zagraniczni 2.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1 ppkt 1.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 2.1. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 3. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie. 3.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 3.1., składają jedną ofertę, przy czym wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale III, podrozdziale II pkt 1 ppkt 1.1 i 1.2 składa osobno każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cokprm.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach