Przetargi.pl
DOKOŃCZENIE INWESTYCJI p.n.: Budowa lodowiska sztucznego wraz z budynkiem usługowo - socjalnym w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5205640 , fax. 065 5205611
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Strzelecka 7 7
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5205640, fax. 065 5205611
  REGON: 00103059800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirleszno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOKOŃCZENIE INWESTYCJI p.n.: Budowa lodowiska sztucznego wraz z budynkiem usługowo - socjalnym w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Dokończenie budowy budynku usługowo - socjalnego podkłady pod posadzkowe, podłoga na gruncie, pokrycie i odwodnienie dachu, stolarka drzwiowa wewnętrzna, elewacja, prace wykończeniowe wewnętrzne. b) Zadaszenie lodowiska konstrukcja stalowa, poszycie dachu, odwodnienie, stolarka c) Wykonanie garażu dla rolby d) Tereny utwardzone, zagospodarowanie terenu chodniki, dojścia, zieleń, pozostałe elementy zagospodarowania terenu, mała architektura e) Hydraulika i roboty sanitarne kanalizacja sanitarna, przyłącza wodociągowe, instalacja wody zimnej i ciepłej, grzejniki f) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych instalacja oświetlenia i gniazd - budynek usługowo - socjalny, oświetlenie lodowiska, awaryjne, zewnętrzne, akcentujące,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 70.000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl; www.mosirleszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach